Vispārējie noteikumi

II DAĻA. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

1. Definīcijas

1.1. Šajā Līgumā lietojamiem terminiem ir šāda nozīme, ja vien no teksta konteksta neizriet citāti:

Aizdevuma maksājums

Aizņēmēja ikmēneša maksājumi Aizdevējam Aizdevuma (kredīta) summas atmaksai.

Līguma noformēšanas komisija

Pamatnoteikumos norādītā komisija par Aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.

Aizdevuma (kredīta) summa

Pamatnoteikumos noteiktā aizdevuma summa, ko Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam un ko Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Līgums

Šis Aizņēmēja un Aizdevēja starpā noslēgtais aizdevuma līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem..

Aizdevuma kopējās izmaksas

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa, Līguma noformēšanas komisija, Procenti un visas izmaksas, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu un kas Aizdevējam ir zināmas.

Līgumsods

Pamatnoteikumos un Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek piemērots [EG1] par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.

Aizdevuma pieprasījums

atbilstoši Vispārējo noteikumu 3.nodaļai Klientu apkalpošanas centrā, Aizdevēja mājas lapā www.primero.lv vai Aizdevēja sadarbības partneru mājas lapās (www.autotev.lv vai www.mogo.lv) noformēts Aizņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Aizdevēja Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Pagarināšanas maksa

Samaksa Aizdevējam par Aizdevuma termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Aizdevējs nosaka un piedāvā Aizņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 12.5.

Aizdevuma termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevumu, veicot Aizdevuma maksājumus un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Aizdevuma termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Aizdevuma termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Politiski nozīmīga persona

Persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Aizdevums

Atlīdzības darījums, kurā Aizdevējs uz šī Līguma pamata nodod Aizņēmējam naudu (Aizdevuma summu) patēriņa vajadzībām atbilstoši Līguma Pamatnoteikumos noteiktajam Aizdevuma mērķim un kurš Aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot Aizdevējam naudu (Aizdevuma summu), maksājot Procentus par visu Aizdevuma summas lietošanas laika periodu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

Persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Aizņēmēja pasta adrese

Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Aizdevējam sniegtā Aizņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.

Identifikācijas maksājums

apstiprinājuma maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem Aizņēmējs maksā, lai Aizdevējs varētu veikt Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta identifikāciju, un kā apliecinājumu Līguma noteikumu apstiprināšanai.

Identifikācijas maksājums netiek atmaksāts ne Līguma atteikuma, ne izbeigšanas gadījumā.

Privātuma Politika

Aizdevēja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā un mērķi kādiem Aizdevējs apstrādā klientu, tai skaitā, Aizņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama (https://www.primero.lv/privatuma-politika).

Amortizācijas metode

Aizdevuma maksājumi ir vienādi visos Aizdevuma termiņa mēnešos.

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa.

Anuitātes metode

Aizdevuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Aizdevuma termiņa mēnešos.

Procenti

Pamatnoteikumos noteikta atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Aizdevuma summas līdz Līguma izpildei vai izbeigšanai.

Cenrādis

Mājas lapā publicētais spēkā esošais Aizdevēja cenrādis ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem, kurā norādīti Aizdevēja parāda piedziņas un tamlīdzīgi izdevumi.

Procentu likme

Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.

E-identifikācija

Aizņēmēja identitāti apliecinošu datu iegūšana no kredītiestādes, izmantojot:

1) Identifikācijas maksājumu; vai

2) metodi identitāti apliecinošu datu apmaiņa elektroniski starp autentifikācijas servisa sniedzēju, kuru Aizdevēja mājas lapā www.primero.lv vai Aizdevēja sadarbības partneru mājas lapās www.autotev.lv vai www.mogo.lv izvēlas Aizņēmējs, un Aizdevēju, kā rezultātā Aizdevējs, saņemot no kredītiestādes Aizņēmēja identitāti apliecinošus datus, var identificēt Aizņēmēju.

Izmantojot E-identifikāciju, Aizņēmējs piekrīt tā identitāti apliecinošu datu nodošanai Aizdevējam.

Puse/s

Aizņēmējs vai/un Aizdevējs.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

Neizmaksātā Aizdevuma summa

Aizdevuma summa uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Aizdevuma summu un Aizņēmēja veiktajiem Aizdevuma maksājumiem.

Gada procentu likme (GPL)

Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem MK Noteikumiem un tiek norādīta Pamatnoteikumos. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu Aizdevuma termiņu, maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noformēšanu pie Aizdevēja. Aprēķinā netiek ņemti vērā Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi, Pagarināšanas maksa, Līgumsodi un apstiprinājuma maksa par Līguma izmaiņām.

Mājas lapa

Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.primero.lv vai Aizdevēja sadarbības partneru mājas lapas www.autotev.lv vai www.mogo.lv.

Grafiks

Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Aizdevuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.

MK Noteikumi

Spēkā esošie Latvijas Republikas 2016.gada 25.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”

Grafika sastādīšanas metode

Anuitātes vai Amortizācijas metode.

Lietotāja profils

Aizņēmēja patstāvīgi izveidota personalizēta sadaļa Aizdevēja Mājas lapā ar individuālu pieeju tikai Aizņēmējam, ko nodrošina Aizņēmēja izveidota parole. Lietotāja profils satur paša Aizņēmēja norādītus personas datus un citu informāciju, kā arī Aizdevēja ievietotus individualizētus datus par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju un Aizdevēja piedāvājumus Aizņēmējam.

Klientu apkalpošanas centrs

Aizdevēja sadarbības partnera AS “mogo” struktūrvienība, kurā tiek nodrošināti Aizdevēja pakalpojumi.

Aizdevēja banka un konts

Aizdevēja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Aizņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.

Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa un visas izmaksas, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu.

Transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), kuru Aizņēmējs iegādāsies pēc Līguma noslēgšanas.

Likumiskie procenti

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

Trešā persona

Jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Līguma maksājumi

Aizņēmēja par labu Aizdevējam veikti maksājumi, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Aizdevuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

Aizņēmējs

Līguma Pamatnoteikumos norādītā fiziskā persona.

Aizdevējs

AS “Primero Finance”, vienotais reģistrācijas Nr.40203148375, juridiskā adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010

1.2. Visi šī Līguma pielikumi veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Atsauce uz šo Līgumu ietver arī tā pielikumus. Ja Līgums ir pretrunā ar tā pielikumiem, Līgums ir noteicošais. Ja Vispārējie noteikumi ir pretrunā ar Pamatnoteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme.
1.3. Līguma punktu un citu nosacījumu nosaukumi ir iekļauti tikai ērtībai un neietekmē Līguma interpretāciju.

2. Līguma priekšmets

2.1. Noslēdzot šo Līgumu Aizdevējs aizdod un Aizņēmējs pieņem Aizdevumu Pamatnoteikumos noteiktajā apmērā un apņemas veikt Aizdevuma atmaksas, Procentu un citus Līgumā noteiktos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

2.2. Aizņēmējs apņemas izlietot visu Aizdevuma summu Transportlīdzekļa iegādei uz sava vārda.

3. Aizdevuma pieprasījums

3.1. Pirms Aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas Aizņēmēja Mājas lapā vai Klientu apkalpošanas centrā var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.

3.2. Lai iesniegtu Aizdevuma pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

3.2.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

3.2.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;

3.2.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;

3.2.4. Aizņēmējs ir Aizdevumu pieprasa savā vārdā un interesēs;

3.2.5. Aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

3.3. Iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam ir atvērts konts, kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, Aizņēmējs ir tiesīgs brīvi rīkoties.

3.4. Aizņēmējs vēlmi saņemt Aizdevumu apstiprina vienā no šādiem veidiem:

3.4.1. parakstot Aizdevuma pieprasījumu klātienē un iesniedzot to Klientu apkalpošanas centrā; vai

3.4.2. apstiprinot Aizdevuma pieprasījumu Aizdevēja Mājas lapā www.primero.lv vai pie tā sadarbības partneriem www.autotev.lv vai www.mogo.lv, identificējot sevi neklātienē ar Aizņēmēja bankas datu pārraides tiešsaisti attiecīgajā vai veicot identifikācijas maksājumu; vai

3.4.3. parakstot Aizdevuma pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot Aizdevējam uz e-pastu: info@primero.lv; vai

3.4.4. apstiprinot Aizdevuma pieprasījumu savā Lietotāja profilā.

4. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana

4.1. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Aizdevumu. Ja Aizdevuma piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs nekavējoties uz bez maksas informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

4.2. Aizdevējs ir tiesīgs nepiekrist Aizņēmēja pieprasītajai aizdevuma summai un, balstoties uz Aizņēmēja kredītriska un maksātspējas novērtējumu, piedāvāt citu aizdevuma summu, kuru Aizņēmējs var apstiprināt vai noraidīt. Šādā gadījumā nav nepieciešami labojumi Aizdevuma pieprasījumā, bet galīgo aizdevuma summu Aizņēmējs apstiprina parakstot vai apstiprinot Līguma noteikumus atbilstoši Pamatnoteikumos noteiktajai kārtībai.

4.3. Aizņēmējam ir tiesības pieteikties Aizdevumam neierobežotu reižu skaitu. Aizdevējam ir tiesības neizskatīt Aizdevuma pieprasījumu un nepieņemt Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgto Aizdevuma vai līzinga līgumiem, ka arī līgumus, kas noslēgti ar saistītajām sabiedrībām AS “mogo” (50103541751) un/vai AS “Renti” (40203174147).

4.4. Aizņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju, ja tāda tiek piemērota. Līguma noformēšanas komisija tiek pievienota Aizdevuma summai un Aizdevējs to ietur no Aizdevuma summas nekavējoties pēc šī Līguma noslēgšanas. Līguma noformēšanas komisijas atmaksa tiek sadalīta vienādos maksājumos, kas tiek pieskaitīti katram Aizdevuma maksājumam, ko Aizņēmējs samaksā saskaņā ar Grafiku.

4.5. Aizdevēja izteikts Aizdevuma piedāvājums ir spēkā 3 (trīs) darba dienas no tā izteikšanas. Minētais termiņš skaitāms no dienas, kad piedāvājums izteikts telefoniski vai klātienē, nosūtīts e-pastā vai ievietots apstiprināšanai Aizņēmēja lietotāja profilā. Ja Aizņēmējs to termiņā nav apstiprinājis atbilstoši Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Aizdevējam tas vairs nav saistošs un, saņemot Aizņēmēja vēlāku apstiprinājum vai citu Aizdevuma pieteikumu no Aizņēmēja, Aizdevējs pēc savas izvēles šo pieteikumu var noraidīt, atjaunot izteikto Aizdevuma piedāvājumu vai izteikt citu piedāvājumu.

5. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā vai parakstot Līgumu ar drošu elektronisko parakstu

5.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 3. un 4. nodaļas noteikumiem.

5.2. Nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs klātienē vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) ir saņēmis Aizdevuma pieprasījumu un ir to izvērtējis, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu un informē par Aizņēmēju par pieņemto lēmumu.

5.3. Ja Aizdevējs ir apstiprinājis Aizdevuma piešķiršanu, tad:

5.3.1. Līguma noteikumi tiek izskaidroti Aizņēmējam un Līgums tiek noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā Aizņēmēja klātienē. Aizdevuma pieprasījuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Aizņēmējam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses; vai

5.3.2.  Aizdevuma piedāvājums un Līgums Aizņēmējam tiek nosūtīts uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, ja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizdevēja e-pasta nosūtīšanas Aizdevējs e-pastā saņem no Aizņēmēja puses ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Līgumu redakcijā, kas sakrīt ar Aizdevēja sūtīto.

6. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana, ja Aizdevuma pieprasījums iesniegts Mājas lapā ar E-identifikāciju

6.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 3. un 4. nodaļas noteikumiem.

6.2. Nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieprasījumu, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu.

6.3. Ja Aizdevējs ir apstiprinājis Aizdevuma piešķiršanu, tad Aizdevējs noformē Aizdevuma piedāvājumu un informē par to Aizņēmēju vienā no šādiem veidiem:

6.3.1. zvanot Aizņēmējam uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja tālruņa numuru un informējot Aizņēmēju par piedāvāto Aizdevuma summu un saņemšanas noteikumiem, Līguma darbības (Aizdevuma) termiņu, Aizdevuma mērķi, aizņēmuma procentu likmi, Aizdevuma atmaksai veicamo maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kā arī kārtību, kādā maksājumus novirzīs dažādu nesamaksāto maksājumu samaksai;
6.3.2. nosūtot Aizņēmējam uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Aizdevuma piedāvājumu un Līgumu.

6.4. Līgums stājas spēkā, kad:

6.4.1. Aizdevējs piedāvājumu ir izteicis telefoniski un Aizņēmējs telefonsarunas laikā ir apstiprinājis piekrišanu Līguma noteikumiem; vai

6.4.2. Aizdevējs piedāvājumu ir izteicis e-pastā, nosūtot Aizņēmējam Līgumu, un Aizņēmējs piekrišanu Līguma noteikumiem ir izteicis e-pasta sūtījuma veidā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizdevēja e-pasta nosūtīšanas datuma.

6.5. Apstiprinot Aizdevuma pieprasījumu Mājas lapā ar E-identifikāciju un veicot Vispārējo noteikumu 6.4. punktā minētās darbības, Aizņēmējs apliecina vēlmi saņemt Aizdevumu, kā arī to, ka ir iepazinies ar un piekritis Līguma noteikumiem un atzīsts tos par sev saistošiem.

7. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana Aizņēmēja Lietotāja profilā

7.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 3. un 4. nodaļas noteikumiem.

7.2. Nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs Lietotāja profilā ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieprasījumu, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu.

7.3. Ja Aizdevējs ir apstiprinājis Aizdevuma piešķiršanu, tad Aizdevējs noformē Aizdevuma piedāvājumu un ievieto to kopā ar Līgumu apstiprināšanai Aizņēmēja Lietotāja profilā.

7.4. Līgums stājas spēkā, kad Aizdevējs Aizņēmēja Lietotāja profilā ir ievietojis Aizdevuma piedāvājumu un Aizņēmējs Lietotāja profilā apstiprina piekrišanu Aizdevuma piedāvājumam un Līguma noteikumiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizdevuma piedāvājuma ievietošanas

7.5. Ar autorizāciju savā Lietotāja profilā, Lietotāja profilā apstiprinātu Aizdevuma pieprasījumu un Līguma noteikumu apstiprināšanu, Aizņēmējs apliecina vēlmi saņemt Aizdevumu, kā arī to, ka ir iepazinies ar un piekritis Līguma noteikumiem un atzīsts tos par sev saistošiem.

8. Aizdevuma summas izsniegšana

8.1. Aizdevuma summa Aizņēmējam tiek izsniegta ar bezskaidras naudas maksājumu, pārskaitot to uz Pamatnoteikumos norādīto Aizņēmēja kontu, tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:

8.1.1. ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums, ja tāds ir paredzēts Pamatnoteikumos;

8.1.2. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Aizdevuma summas izmaksai, ja tādi ir paredzēti.

8.2. Ar Vispārējo noteikumu 8.1. punktā minēto maksājumu veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevuma summu (tā attiecīgo daļu).

9. Līguma maksājumi

9.1. Aizņēmējs apņemas veikt Aizdevuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Aizdevējs sagatavo un iesniedz Aizņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu.

9.2. Aizņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu.

9.3. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.

9.4. Ja Aizņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 9.3.punkta noteikumiem, tad Aizdevējam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Līguma šajā punktā minētajiem apstākļiem Aizdevējs apņemas informēt par to Aizņēmēju vienā no Līguma, zvanot uz tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu, kas norādīs Pamatnoteikumos.

9.5. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Aizdevuma summu pilnībā vai daļēji pirms Aizdevuma termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu rakstiski paziņojot Aizdevējam 3 (trīs) dienas iepriekš. Ja Aizņēmējs atmaksā Aizdevuma summu pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Aizņēmējam ir jāsamaksā Aizdevējam Neizmaksātā Aizdevuma summa, kā arī Procenti un citi maksājumi par to laikposmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnībā nokārto savas saistības saskaņā ar Līgumu. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā.

9.6. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā.

9.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Aizdevējam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Aizdevumu, tad Aizdevējam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Aizņēmēju par izmaiņām, nosūtot Aizņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku.

9.8. Aizdevējs rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem un citiem Līguma ietvaros veicamajiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu un citiem maksājumiem tiks nosūtīti Aizņēmējam pa elektronisko pastu uz Aizdevuma pieprasījumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.

10. Procenti

10.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus no Neizmaksātās Aizdevuma summas par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Aizņēmējs maksā Aizdevējam Likumiskos procentus.

10.2. Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā.

10.3. Aizdevējs aprēķina Procentus, pamatojoties uz Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga.

11. Atteikuma tiesības

11.1. Aizņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.

11.2. Aizņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Aizdevējam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai e-pastu uz info@primero.lv.

11.3. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Aizņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, atteikuma veidlapu var lejupielādēt Aizdevēja Mājas lapā www.primero.lv.

11.4. Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Aizdevējam visu Neizmaksāto Aizdevuma summu, kā arī Procentus par to laikposmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnībā nokārto savas saistības saskaņā ar Līgumu. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā.

11.5. Aizņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmēja Identifikācijas maksājums netiek atmaksāts. Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Aizdevuma summas un uzkrāto Procentu samaksu Aizdevējam.

11.6. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 11.1. un 11.4. punktā noteiktajā termiņā Aizņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, bet Aizņēmējs var izmantot tiesību atmaksāt Aizdevumu pirms termiņā (Vispārīgo noteikumu 9.5. punkts).

12. Grozījumu veikšana

12.1. Ja Aizņēmējs vēlas veikt izmaiņas Pamatnoteikumos, piemēram, mainīt Grafikā noteikto Aizdevuma maksājuma veikšanas datumu, pagarināt Aizdevuma termiņu vai atlikt Aizdevuma maksājumus, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam attiecīgu iesniegumu vienā no šādiem veidiem: (i) klātienē Klientu apkalpošanas centrā, (ii) no Aizdevuma pieteikumā vai Līgumā norādītā e-pasta nosūtot uz Aizdevēja e-pastu info@primero.lv, vai (iii) piesakot izmaiņas Lietotāja profilā.

12.2. Iesniegumā par grozījumiem ir skaidri un saprotami jānorāda Aizņēmēja lūgums un Līguma numurs. Aizdevējs ir tiesīgs neizskatīt iesniegums, kas saņemti no e-pasta, kas neatbilst Aizdevuma pieteikumā vai Līgumā norādītajam un iepriekš nav bijis pienācīgā kārtā Aizdevējam paziņots.

12.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt grozījumu veikšanu, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot atteikumu.

12.4. Ja Aizdevējs pieņem lēmumu par grozījumu veikšanu, tad Aizdevējs par to informē Aizņēmēju telefoniski un vienošanos par grozījumiem nosūta saskaņošanai e-pastā vai ievieto saskaņošanai Aizņēmēja Lietotāja profilā.

12.5. Par grozījumu veikšanu Aizdevējs ir tiesīgs piemērot komisijas maksu atbilstoši Cenrādī noteiktajam. Ja Cenrādī kādam no grozījumu veidiem, nav paredzēta maksa vai grozījums ir bezmaksas, tad jebkura gadījumā tiek piemērota komisijas maksa Identifikācijas maksājuma apmērā.

12.6. Aizņēmējs ir tiesīgs piekrist vai atteikties no piedāvātajiem grozījumiem. Piekrišanu Aizņēmējs apstiprina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc grozījumu saņemšanas e-pastā vai ievietošanas saskaņošanai Lietotāja profilā, veicot Aizdevēja rēķinā norādītās komisijas maksas samaksu, maksājuma mērķī norādot “piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) grozījumiem”.

12.7. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja Vispārējo noteikumu 12.6. punktā noteiktajā termiņā Aizdevējs ir saņēmis korektu komisijas maksas maksājumu, kuru pēc maksājuma veicēja un mērķa ir iespējams ar identificēt ar Līgumu. Ja komisijas maksājums noteiktajā termiņā nav saņemts vai to nav bijis iespējams identificēt, tad grozījumi nestājas spēkā un Aizņēmējam ir jāiesniedz jauns iesniegums par grozījumu veikšanu.

12.8. Veicot komisijas maksas maksājumu, Aizņēmējs apliecina piekrišanu grozījumiem un atzīsts tos par sev saistošiem.

12.9. Aizdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus Vispārīgajos noteikumos. Ja Aizdevējs veic grozījumus Vispārīgajos noteikumos, tad Vispārīgo noteikumu jaunā redakcija tiek ievietota Aizdevēja Mājas lapā www.primero.lv ar skaidru norādi ar datumu, no kura tā ir spēkā. Līgumam ir piemērojama tā Vispārīgo noteikumu redakcija, kura ir attiecināma uz laika posmu, kurā Līgums noslēgts.

12.10. Aizdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī grozīt Cenrādi noteiktās izmaksas, nosūtot par to informāciju uz Aizņēmēja e-pastu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un publicējot jauno Cenrādi Aizdevēja mājas lapā www.primero.lv.

13. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

13.1. Aizņēmējam ir pienākums reģistrēt Transportlīdzekli uz sava vārda 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un nekavējoties iesniegt Aizdevējam Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.

13.2. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad tiesā iesniegts pieteikums par Aizņēmēja maksātnespēju, rakstiski informēt par to Aizdevēju un 5 (piecu) dienu laikā pēc tiesas sprieduma rakstiski informēt Aizdevēju, ja ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process.

13.3. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

13.4. Aizņēmēja pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā informēt Aizdevēju, ja attiecībā Aizņēmēju vai Aizņēmēja ģimenes locekli, vai ar Aizņēmēju cieši saistītu personu var tikt attiecināts Politiski nozīmīgas personas statuss.

13.5. Aizņēmēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt dokumentu/s, kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo sešu mēnešu laikā, kā sniegt patiesu un pilnīgu informāciju un dokumentus, ka Aizdevējam ir nepieciešama, lai veiktu Aizņēmēja kā klienta izpēti atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likumā noteiktajām prasībām.

13.6. Aizņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, trešajām personām nenodod informāciju, iekārtas un dokumentus, ko varētu izmantot Aizņēmēja identifikācijai, tajā skaitā, bet ne tikai Lietotāja profila un/vai internetbankas piekļuves datus/iekārtas, viedierīces un personu apliecinošu dokumentu. Aizņēmējs uzņemas pilnu atbildību par minētās informācijas, iekārtu un dokumentu glabāšanu slepenībā un visus riskus un zaudējumus, ja trešās personas tos izmantos noziedzīgu nodarījumu veikšanai pret Aizņēmēju un/vai Aizdevēju.

13.7. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Aizdevēju, ja mainās Aizņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija.

13.8. Aizņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 euro.

13.9. Ja no Līguma izrietošās Aizņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu, tajā skaitā, bet ne tikai informāciju par Līguma neizpildi un parāda apmēru.

14. Saistību izpilde

14.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Aizņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Aizdevējs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks, pēc Aizdevēja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Aizņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Aizņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām, valūtas konvertāciju u.c., sedz Aizņēmējs.

14.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam Neizmaksāto Aizdevuma summu, visu tam pienākošos Procentu summu, Līguma noformēšanas komisiju,  aprēķinātos un piemērotos Līgumsodus, kā arī citus Cenrādī noteiktos maksājumus (ja tādi tikuši piemēroti).

14.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

14.4. Pēc jebkura no Vispārējo noteikumu 16.2.punktā minēto apstākļu, kas Aizdevējam dod tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma, iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Aizdevējs nosūtījis Aizņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

14.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:

14.5.1. Procentu samaksai;

14.5.2. Līguma noformēšanas komisijas vai citas Cenrādī noteiktās komisijas samaksai;

14.5.3. Aizdevuma (kredīta) summas atmaksai;

14.5.4. Līgumsoda samaksai.

15. Atbildība

15.1. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Aizdevuma summas, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.

15.2. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.

15.3. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

 

16. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana

16.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei.

16.2. Aizdevējs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

16.2.1. Aizdevums nav izmantots Līguma Pamatnoteikums noteiktajam Aizdevuma mērķim un Aizņēmējs 30 dienu laikā no Aizdevuma izsniegšanas dienas Aizdevējam nav iesniedzis Līguma Pamatnoteikumu 11.1. punktā noteiktos pierādījums par Aizdevuma izmantošanu Aizdevuma mērķim;

16.2.2. Aizņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Aizdevēja rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) dienas;

16.2.3. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no šādiem Līguma Vispārējo noteikumu punktiem: 3.2, 13.4., 13.5. vai 13.8.

16.2.4. Aizņēmējs Aizdevējam iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Aizņēmēja saistību izpildi vai Aizdevēja lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu;

16.2.5. galvinieks – juridiska persona, kas galvojis par Aizņēmēja saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Aizdevēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Aizņēmējs nav nodrošinājis citu Aizdevējam pieņemamu galvojumu;

16.2.6. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Aizņēmēja saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, kļūst maksātnespējīgs vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Aizdevēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Aizņēmējs nav nodrošinājis citu Aizdevējam pieņemamu galvojumu;

16.2.7. pret Aizņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Neizmaksātās Aizdevuma summas;

16.2.8. ja Aizņēmējs nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā starp Aizņēmēju un Aizdevēju noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma;

16.2.9. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process;

16.2.10. Aizņēmējs ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu.

16.3. Aizdevēja vienpusējas atkāpšanās gadījumā Aizņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc attiecīga Aizdevēja rēķina/paziņojuma samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Līguma izbeigšanas dienai, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Aizdevējam saskaņā ar šo Līgumu.

17. Citi noteikumi

17.1. Aizdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Aizņēmējam uz Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Aizdevuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Aizņēmējam, un to veikšanas periodi.

17.2. Aizņēmējam, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku, ir tiesības Klientu apkalpošanas centrā saņemt: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Aizdevumu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.

17.3. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi, Aizdevējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un personas identificēšanas sagatavo un uz Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi vai pasta adresi nosūta pieprasīto rakstveida informāciju. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā EUR 7 (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informācijas pieprasījuma izpildi.

17.4. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

17.5. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.

17.6. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Aizņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu pasta iestādē.

17.7. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja personas datu apstrādi, kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir kredītspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Aizdevēja Privātuma Politiku.

17.8. Aizdevējam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Aizņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru, bet gadījumā, ja Aizņēmējs nav sasniedzams, uz jebkuru citu telefona numuru, kas Aizdevējam kļuvis zināms, nosūtīt e-pasta vēstules uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Aizņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Aizņēmēju Līguma izpildes ietvaros.

17.9. Parakstot šo Līgumu Aizņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Aizdevēja Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Aizdevēja apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem.

17.10. Aizdevējs veic visu Pušu starpā veiktās distances saziņas (telefonsarunas, e-pasti, darbības Lietotāja profilā un Mājas lapā) saglabāšanu klientu apkalpošanas kvalitātes un pierādījumu saglabāšanas nolūkos. Aizņēmējs apzinās un piekrīt, ka distances saziņa var tikt izmantota tiesā, lai pieradītu Līguma, Līguma grozījumu un vienošanās noslēgšanas faktu.

17.11. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

17.12. Aizņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Aizdevēja rakstiskas piekrišanas.

17.13. Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Aizņēmējam vispirms vēršoties pie Aizdevēja ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu pārrunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības vēsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pušu darījuma attiecības, tiesības pienākumi, kas nav atrunāti Līgumā, apspriežami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Strīdu izskatīšanai tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

17.14. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Aizdevēja un viens pie Aizņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

17.15. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu vai balss telefoniju tad Līgums tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kartībā.

17.16. Ja ir veikta Aizdevuma termiņa pagarināšana, Aizņēmēja jaunais Grafiks tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē PDF faila formātā, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kartībā.

17.17. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Aizņēmējs neiebilst un apzinās Aizdevēja leģitīmo interesi un tiesību šādā gadījumā trešajām personām izpaust visu informāciju, kas izriet no Līguma. Aizņēmējs piekrīt un apzinās, ka Aizdevējam nav pienākuma informēt Aizņēmēju par Aizdevēja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām.

17.18. Aizņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Aizņēmēju, kādas ir noteiktas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Aizņēmēju par šādu cesiju.

17.19. Aizņēmējs apzinās, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Aizdevējam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Aizdevējam uz Aizdevēja kontu vai citu kontu, kas norādīts Aizdevēja paziņojumā Aizņēmējam. Papildus minētajam, Aizņēmējs apzinās, ka Aizdevējam nav pienākuma informēt Aizņēmēju par faktu, ka Aizdevējs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Aizdevējs cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, tad Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Aizdevēja paziņojumā Aizņēmējam.

17.20. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs izpaust trešajām personām šādu ar Aizņēmēju saistītu informāciju: Aizņēmēja dzimumu, dzīvesvietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi un citu ar Aizņēmēju saistītu informāciju.