Līguma noteikumi

II DAĻA. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

1. Definīcijas

1.1. Šajā Līgumā lietojamie terminiem ir šāda nozīme, ja vien no konteksta nepārprotami neizriet citādi:

Akts Transportlīdzekļa turējuma nodošanas - pieņemšanas akts, kas tiek noslēgts starp Līzinga devēju, Pārdevēju un Līzinga ņēmēju.
Amortizācijas metode Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi ir vienādi visos Līzinga termiņa mēnešos.
Anuitātes metode Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Līzinga termiņa mēnešos.
Apdrošinātājs juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli.
Bullet metode Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi tiek samaksāti vienā maksājumā Līzinga termiņa pēdējā datumā.
CSDD valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Miera ielā 25, Rīgā, LV-1001.
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.
Gada procentu likme (GPL) Pamatnoteikumos norādītās un saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kredīta kopējās izmaksas Līzinga ņēmējam, kas izteiktas gada procentos no Kopējās līzinga summas. GPL aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi. GPL aprēķinā nav iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA, KASKO apdrošināšana) un izmaksas, kas saistītas ar Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrāciju CSDD, kā arī citi Papildus maksājumi.
Garantijas vēstule Līzinga devēja garantijas vēstule Pārdevējam par Pirkuma maksas samaksu, kas izsniegta saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem.
Grafiks Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.
Grafika sastādīšanas metode Anuitātes, Amortizācijas vai Bullet metode.
KASKO apdrošināšanas polise apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.
Klientu apkalpošanas centrs Līzinga devēja struktūrvienība, kurā tiek sniegti Līzinga devēja pakalpojumi.
Kopējā līzinga summa Pamatnoteikumos norādītā kopējā līzinga (finansējuma) summa, ko Līzinga devējs izsniedz Līzinga ņēmējam un ko Līzinga ņēmējam ir pienākums atmaksāt Līzinga devējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Likumiskie procenti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.
Līguma maksājumi Līzinga ņēmēja maksājumi Līzinga devējam, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.
Līguma noformēšanas komisija Pamatnoteikumos norādītā komisija par Līzinga pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.
Līgums šis Līzinga ņēmēja un Līzinga devēja starpā noslēgtais finanšu līzinga līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.
Līgumsods Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.
Līzinga devēja banka un konts Līzinga devēja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Līzinga ņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.
Līzinga (kredīta) kopējās izmaksas Līzinga ņēmējam Pamatnoteikumos norādītās un saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās visas izmaksas, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam un kas uz Līguma noslēgšanas brīdi Līzinga devējam ir zināmas. Līzinga (kredīta) kopējo izmaksu Līzinga ņēmējam aprēķinā ietilpst Kopējā līzinga summa, Procenti un Līguma noformēšanas komisija. Līzinga (kredīta) kopējo izmaksu Līzinga ņēmējam aprēķinā nav iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA, KASKO apdrošināšana) un izmaksas, kas saistītas ar Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrāciju CSDD, kā arī citi Papildus maksājumi.
Līzinga ņēmēja pasta adrese Līzinga ņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Vispārējo noteikumu 8.6.p. kārtībā Līzinga devējam sniegtā Līzinga ņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.
Līzinga pieprasījums atbilstoši Vispārējo noteikumu 4. vai 5. nodaļai Mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā noformēts Līzinga ņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Līzinga devēja Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Līzinga (kredīta) summa Pamatnoteikumos noteiktā līzinga summa, ko Līzinga devējs izsniedz Līzinga ņēmējam, kas kopā ar Pirmo iemaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pārskaitīta vai izmaksāta Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai un ko Līzinga ņēmējam ir pienākums atmaksāt Līzinga devējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Līzinga termiņš Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Līzinga ņēmējam ir tiesības lietot Transportlīdzekli un pienākums maksāt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Līzinga termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Līzinga termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līzings Transportlīdzekļa noma ar izpirkumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Mājaslapa Līzinga devēja interneta mājaslapa ar adresi www.primero.lv.
MK Noteikumi spēkā esošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” vai jebkurš cits normatīvais akts, kas aizstāj šādus noteikumus.
Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība Transportlīdzekļa vērtība uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Kopējo līzinga summu un Līzinga ņēmēja veiktajiem Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumiem.
OCTA Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.
Pagarināšanas maksa samaksa Līzinga devējam par Līzinga termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Līzinga devējs nosaka un piedāvā Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 14.2.p.
Pamatnoteikumi Līguma I. daļa.
Papildus maksājumi ar Līguma izpildi un Transportlīdzekli saistītie maksājumi, kas netiek iekļauti GPL un Līzinga (kredīta) kopējo izmaksu Līzinga ņēmējam aprēķinā, tajā skaitā, bet neaprobežojoties: (a) ar Transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD uz Līzinga devēja / Līzinga ņēmēja vārda saistītie izdevumi un ar Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrāciju CSDD saistītie izdevumi, (b) vieglo automobiļu un motocikla nodoklis, (c) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, (d) samaksa par OCTA apdrošināšanas prēmiju, (e) samaksa par KASKO apdrošināšanas prēmiju, ja Transportlīdzeklim saskaņā ar Līguma noteikumiem ir jānodrošina KASKO apdrošināšana, (f) izdevumi par Transportlīdzekļa uzturēšanu labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā par tehniskajām un garantijas apkopēm un remontu un (g) dabas resursu nodoklis.
Papildus nodrošinājums Pamatnoteikumos norādītais Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildes nodrošinājums papildus Transportlīdzeklim.
Patiesais labuma guvējs persona, kuras vārdā, labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
Pārdevējs persona, no kuras Līzinga ņēmējs iegādājas Transportlīdzekli.
Pieņēmumi aprēķinot GPL un Līzinga (kredīta) kopējās izmaksas Līzinga ņēmējam, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu Līzinga termiņu, Līguma maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līzinga noformēšanu pie Līzinga devēja. Aprēķinā netiek ņemti vērā Papildus maksājumi, Līgumsodi un nokavējuma procenti.
Pirkuma līgums starp Pārdevēju, Līzinga devēju un Līzinga ņēmēju noslēgts pirkuma līgums par Transportlīdzekļa iegādi.
Pirmā iemaksa naudas summa, kas atbilst Līzinga ņēmēja dalībai Transportlīdzekļa pirkuma darījumā un ir Līgumā uzņemto Līzinga ņēmēja saistību izpildījuma nodrošinājums.
Politiski nozīmīga persona persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa, laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu.
Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.
Privātuma Politika Līzinga devēja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Līzinga devējs apstrādā klientu, tai skaitā, Līzinga ņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama Mājaslapā vai jebkurā Līzinga devēja klientu apkalpošanas vietā.
Procenti atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības līdz Līguma izbeigšanai.
Procentu likme Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.
Puse/s Līzinga ņēmējs vai/un Līzinga devējs.
Tehniskā apskate Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic visiem Latvijas Republikas 2004. gada 29. aprīļa Ministru Kabineta noteikumos Nr. 466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” minētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.
Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi Līzinga ņēmēja ikmēneša maksājumi Līzinga devējam par Transportlīdzekli un tā lietošanu, kas ietver arī Līzinga ņēmēja veikto Pirmo iemaksu, ja tāda ir.
Transportlīdzekļa pirkuma cena Pamatnoteikumos norādītā Transportlīdzekļa cena, kas sastāv no Līzinga summas un Pirmās iemaksas.
Transportlīdzeklis Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), kuru Līzinga devējs pēc Līzinga ņēmēja norādījuma saskaņā ar Līguma un Pirkuma līguma noteikumiem iegādāsies no Pārdevēja un kas tiks nodots Līzinga ņēmēja turējumā un lietošanā, bet pēc Līguma saistību izpildes – īpašumā, Līgumā noteiktajā kārtībā. Turpmāk un iepriekš Līguma tekstā termins Transportlīdzeklis lietots gan attiecībā uz vienu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli, gan uz visiem.
Trešā persona jebkura persona, kura nav Līguma puse.
Vispārējie noteikumi Līguma II. daļa.

1.1. Pielikumi veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Atsauce uz šo Līgumu ietver arī tā pielikumus. Ja Līgums ir pretrunā ar tā pielikumiem, Līgums ir noteicošais. Ja Vispārējie noteikumi ir pretrunā ar Pamatnoteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme.
1.2. Līguma punktu un citu nosacījumu nosaukumi ir iekļauti tikai ērtībai un neietekmē Līguma interpretāciju.

2. Līguma priekšmets
2.1. Līzinga devējs apņemas iegūt īpašumā Līzinga ņēmēja izraudzītu Transportlīdzekli no Līzinga ņēmēja izraudzīta Pārdevēja un piešķirt Līzinga ņēmējam tiesības turēt, lietot (nomāt) un izpirkt Transportlīdzekli, bet Līzinga ņēmējs apņemas pieņemt Transportlīdzekli līzingā – nomā ar tiesībām to izpirkt, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.2. Līzinga ņēmējs apliecina, ka patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem ir izvēlējies Transportlīdzekli un apzinās, ka Transportlīdzeklis ir lietots.
2.3. Līzinga ņēmēja uzdevumā Līzinga devējs iegādājas uz sava vārda Līzinga ņēmēja izvēlēto Transportlīdzekli par Transportlīdzekļa pirkuma cenu, kas atbilst Līzinga summas un Pirmās iemaksas summai, ja Līzinga ņēmējs ir izpildījis Līgumā paredzētos priekšnoteikumus Līzinga summas saņemšanai.

3. Līzinga pieprasījums 
3.1. Pirms Līzinga pieprasījuma iesniegšanas Līzinga devējs nodrošina Līzinga ņēmēju ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju Mājaslapā, ja Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga pieprasījumu Mājaslapā, vai izsniedzot Līzinga ņēmējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju papīra formā pirms Līguma noslēgšanas, ja Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga pieprasījumu Klientu apkalpošanas centrā.
3.2. Lai iesniegtu Līzinga pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējam ir jāatbilst, un Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga  ņēmējs visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
3.2.1. Līzinga ņēmējs ir fiziska persona;
3.2.2. Līzinga ņēmējs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;
3.2.3. Līzinga ņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;
3.2.4. Līzinga ņēmējs ir Patiesais labuma guvējs;
3.2.5. Līzinga pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Līzinga ņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

4. Līzinga pieprasījuma iesniegšana Klientu apkalpošanas centrā
4.1. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga devējam Līzinga pieprasījumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā.

5. Līzinga pieprasījuma iesniegšana Mājaslapā
5.1. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs Mājaslapā aizpilda Līzinga pieprasījumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Apstiprinot Mājaslapā aizpildīto Līzinga pieprasījumu, Līzinga ņēmējs to iesniedz Līzinga devējam un piekrīt Vispārējo noteikumu 21.8.p. un 21.9.p. noteiktajai personas datu apstrādei.
5.2. Iesniedzot Līzinga pieprasījumu Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga ņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, Līzinga ņēmējs ir tiesīgs brīvi rīkoties.

6. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana 
6.1. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Līzinga devējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Līzingu. Ja Līzinga piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Līzinga devējs nekavējoties uz bez maksas informē Līzinga ņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.
6.2. Līzinga ņēmējam ir tiesības pieteikties Līzingam neierobežotu reižu skaitu. Līzinga devējam ir tiesības neizskatīt Līzinga pieprasījumu un nepieņemt lēmumu par Līzinga piešķiršanu, ja Līzinga ņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Līzinga devēju noslēgto līgumu noteikumiem.
6.3. Pirms Pirkuma līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām un pārbaudīt Transportlīdzekļa tiesisko statusu. Līzinga devējs neatbild par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām, kā arī par Pārdevēja Pirkuma līgumā paredzēto saistību pienācīgu izpildi.
6.4. Līzinga ņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju, ko Līzinga devējs ietur no Kopējās līzinga summas nekavējoties pēc šī Līguma noslēgšanas. Līguma noformēšanas komisija uzskatāma par samaksātu ar brīdi, kad Līzinga devējs to ir ieturējis no Kopējās līzinga summas.

7. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā
7.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 6. nodaļas noteikumiem.
7.2. Nekavējoties pēc tam, kad Līzinga devējs ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Līzinga devējs pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu un informē par to Līzinga ņēmēju.
7.3. Līguma noteikumi tiek izskaidroti Līzinga ņēmējam un Līgums tiek noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā Līzinga ņēmēja klātienē. Līzinga pieprasījuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Līzinga ņēmējam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses.
7.4. Pēc Līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējs samaksā Līzinga devējam Pirmo iemaksu Līzinga devēja izrakstītajā rēķinā norādītajā datumā.

8. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Mājaslapā
8.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 6. nodaļas noteikumiem.
8.2. Nekavējoties pēc tam, kad Līzinga devējs ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Līzinga devējs noformē Līzinga piedāvājumu un informē par to Līzinga ņēmēju vienā no šādiem veidiem:
8.2.1. zvanot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja tālruņa numuru un informējot Līzinga ņēmēju par piedāvāto Līzinga summu, Pirmo iemaksu, Līzinga termiņu, GPL un Līzinga (kredīta) kopējās izmaksas Līzinga ņēmējam;
8.2.2. nosūtot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Līzinga piedāvājumu un Līgumu.
8.3. Līguma noslēgšanai un Transportlīdzekļa pieņemšanai pēc Vispārējo noteikumu 8.2.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs apstiprina Līzinga devēja piedāvājumu no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Līzinga devēja kontu Pirmo iemaksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) noteikumiem”.
8.4. Pēc Pirmās iemaksas saņemšanas atbilstoši Vispārējo noteikumu 8.3.p. Līzinga devējs identificē Līzinga ņēmēju, pārliecinās par Līzinga ņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam. Līzinga devējs informē Līzinga ņēmēju par tā pieņemto lēmumu vienā no Vispārējo noteikumu 8.2.p. norādītajiem veidiem.
8.5. Ja Līzinga devējs atsaka Līzinga ņēmējam piešķirt Līzingu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Šādā gadījumā Līzinga devējs atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma par atteikumu piešķirt Līzingu pieņemšanas brīža uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Līzinga devējam.
8.6. Ja Līzinga devējs ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tad sarunas laikā vai nosūtot Līzinga devējam atbildi uz Līzinga devēja e-pasta vēstuli Līzinga ņēmējs sniedz Līzinga devējam informāciju par Līzinga ņēmēja deklarētās un/vai faktiskās dzīvesvietas adresi, uz kuru nosūtāma pilnvara Līzinga devēja vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transportlīdzekļa pieņemšanai no Pārdevēja un Akta parakstīšanai.  
8.7. Līgums redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmēja uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi, stājas spēkā brīdī, kad Līzinga devējs ir pieņēmis lēmumu piešķirt Līzinga ņēmējam Līzingu un informējies par to Līzinga ņēmēju Vispārējo noteikumu 8.2.p. noteiktajā kārtībā.
8.8. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Līzinga pieprasījums un Pirmās iemaksas samaksa apliecina, ka Līzinga ņēmējs vēlas saņemt Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9. Transportlīdzekļa iegāde un pieņemšana
9.1. Pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Pirmo iemaksu un Līzinga devējs ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tiek noslēgts Pirkuma līgums. Parakstot Līgumu, Līzinga ņēmējs ir piekritis Pirkuma līguma noteikumiem.
9.2. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pirkuma līguma noslēgšanas Līzinga devējs:
9.2.1. izsniedz personīgi Pārdevējam vai nosūta Pārdevējam uz Pirkuma līgumā norādīto Pārdevēja adresi pilnvaru Līzinga devēja vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Līzinga devēja kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD; un
9.2.2. izsniedz personīgi Līzinga ņēmējam vai nosūta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja adresi pilnvaru Līzinga devēja vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transportlīdzekļa pieņemšanai no Pārdevēja un Akta parakstīšanai.
9.3. Transportlīdzekļa piegādes termiņi, vieta un citi Transportlīdzekļa pirkšanas un pārdošanas noteikumi tiek noteikti Pirkuma līgumā.
9.4. Līzinga devējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli un Līzinga devēja nodod, bet Līzinga ņēmējs pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli brīdī, kad Līzinga devējs, Līzinga ņēmējs un Pārdevējs ir parakstījuši Aktu saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem.

10. Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksa
10.1. Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 9.2.p. minēto pilnvaru saņemšanas vai nosūtīšanas reģistrē CSDD Līzinga devēju kā Transportlīdzekļa īpašnieku un Līzinga ņēmēju kā Transportlīdzekļa turētāju.
10.2. Līzinga devējs izsniedz Pārdevējam Garantijas vēstuli 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:
10.2.1. Pārdevējs ir reģistrējis Transportlīdzekli CSDD uz Līzinga devēja vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, Līzinga ņēmējs iesniedzis Līzinga devējam CSDD izdotu Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā noteikts, ka Līzinga devējs ir reģistrēts kā īpašnieks un Līzinga ņēmējs kā turētājs, uzrādot Līzinga devējam dokumenta oriģinālu;
10.2.2. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Līzinga devējam vienu Transportlīdzekļa rezerves atslēgas komplektu, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”;
10.2.3. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Līzinga devējam tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklis ir apdrošināts ar saskaņā ar Līguma noteikumiem;
10.2.4. ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums, ja tāds ir paredzēts Pamatnoteikumos;
10.2.5. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai.
10.3. Transportlīdzekļa pirkuma cena Pārdevējam tiek samaksāta, pārskaitot to uz Pārdevēja, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs vai Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Līzinga devējam spēkā stājušos Aktu.
10.4. Uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir saņēmis saskaņā ar Līgumu piešķirto Līzinga summu ar brīdi, kad Līzinga devējs ir pārskaitījis Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu.
10.5. Līzinga devējam ir tiesības Transportlīdzekļa pirkuma cenu (tās daļu) nesamaksāt šādos gadījumos:
10.5.1. ja Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 9.2.p. minēto pilnvaru izsniegšanas vai nosūtīšanas nav izpildījis Vispārējo noteikumu 10.1. vai 10.2.p. minētos pienākumus;
10.5.2. ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Garantijas vēstules saņemšanas Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs nav iesnieguši Līzinga devējam spēkā stājušos Aktu; vai
10.5.3. uz Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas brīdi Transportlīdzeklis ir apgrūtināts ar Trešo personu lietu tiesībām, aizliegumiem, ierobežojumiem vai prasījumiem, kas varētu apgrūtināt Līzinga devēja tiesību izlietošanu;
10.5.4. ja ir iestājies jebkurš no Vispārējo noteikumu 20.4.p. apakšpunktos noteiktajiem gadījumiem.
10.6. Vispārējo noteikumu 10.5.p. gadījumā uzskatāms, ka Līgums un Pirkuma līgums ir izbeigts un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līzinga devēja paziņojuma par Līguma izbeigšanu pārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz Pārdevēja vārda. Ja Līzinga ņēmējs minētā termiņa ietvaros nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz Pārdevēja vārda, Līzinga devējam ir tiesības veikt minēto pārreģistrāciju Līzinga ņēmēja vietā. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Līzinga devējs atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu, no kuras ieturēti Līzinga devēja izdevumi par Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Pārdevēja vārda (ja tādi radušies), 5 (piecu) dienu laikā no Transportlīdzekļa pārreģistrēšanas brīža CSDD uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Līzinga devējam.

11. Līguma maksājumi
11.1. Līzinga ņēmējs apņemas veikt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Līzinga devējs sagatavo un iesniedz Līzinga ņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu.
11.2. Grafikā paredzētos Līguma maksājumus Līzinga ņēmējs samaksā ne vēlāk kā līdz Grafikā norādītajai dienai, bet citus Līguma maksājumus Līzinga ņēmējs samaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā Līzinga devēja rēķina saņemšanas dienas.
11.3. Līzinga ņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Līzinga devēja kontu.
11.4. Līzinga ņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.
11.5. Ja Līzinga ņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 11.4.p. noteikumiem, tad Līzinga devējam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Vispārējo noteikumu 11.5.p. minētajiem apstākļiem Līzinga devējs apņemas informēt par to Līzinga ņēmēju vienā no Vispārējo noteikumu 8.2.p. minētajiem saziņas veidiem. Ja Līzinga devējam neizdodas sazināties ar Līzinga ņēmēju  vienā no Vispārējo noteikumu 8.2.p. minētajiem saziņas veidiem, maksājums tiek uzskatāms par neidentificētu līdz brīdim, kad Līzinga devējam ir izdevies sazināties ar Līzinga ņēmēju un noskaidrot maksājuma mērķi.
11.6. Līzinga ņēmējam ir tiesības izpirkt Transportlīdzekli pilnībā vai daļēji pirms Līzinga termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Līzinga devējam 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, iesniedzot Līzinga devējam tā juridiskajā adresē rakstveida iesniegumu, kurā Līzinga ņēmējs norāda, vai vēlas izpirkt Transportlīdzekli pilnībā vai daļēji. Ja Līzinga ņēmējs vēlas izpirkt Transportlīdzekli daļēji, Līzinga ņēmējs iesniegumā Līzinga devējam norāda summu, par kādu Līzinga ņēmējs vēlas Transportlīdzekli daļēji izpirkt. Ja Līzinga ņēmējs izpērk Transportlīdzekli pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāsamaksā Līzinga devējam Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un uzkrātie Procenti. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas (vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā). Par atmaksājamo summu Līzinga devējs pēc Līzinga ņēmēja iesnieguma saņemšanas izsniedz Līzinga ņēmējam Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, uzkrāto Procentu un citu Līzinga devējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumu aprēķinu un attiecīgu rēķinu, kas Līzinga ņēmējam ir jāapmaksā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā.
11.7. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā.
11.8. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Līzinga devējam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekli, tad Līzinga devējam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informējot Līzinga ņēmēju par izmaiņām, nosūtot Līzinga ņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku. Ja Līzinga ņēmējs nepiekrīt Līguma maksājumu palielinājumam vai samazinājumam, Līzinga ņēmējam ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līzinga devēja paziņojuma saņemšanas dienas vienpusēji atkāpties no šī Līguma, paziņojot par to Līzinga devējam. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līzinga devēja paziņojuma saņemšanas dienas Līzinga ņēmējs nav paziņojis Līzinga devējam par vienpusēju atkāpšanos no šī Līguma, tiek uzskatīts, ka Līzinga ņēmējs ir piekritis Līzinga devēja paziņotajam Līguma maksājumu palielinājumam vai samazinājumam.
11.9. Līzinga devējs rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Līzinga ņēmējam pa elektronisko pastu uz Līzinga pieprasījumā vai Līgumā norādīto vai vēlāk Līzinga ņēmēja Līzinga devējam paziņoto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi.

12. Procenti
12.1. Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Procentus no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Likumiskos procentus.
12.2. Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas (vai 366 dienas garajā gadā).
12.3. Līzinga devējs aprēķina Procentus, pamatojoties uz Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga.

13. Atteikuma tiesības
13.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.
13.2. Līzinga ņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Līzinga devējam rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Līzinga devējam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Līzinga devēja juridisko adresi vai pa e-pastu uz Līzinga devēja e-pasta adresi.
13.3. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Līzinga ņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājaslapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē: www.primero.lv.
13.4. Ja uz paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas brīdi Līzinga devējs ir veicis Transportlīdzekļa pirkuma maksas samaksu Pārdevējam, Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas atmaksāt Līzinga devējam izsniegto Kopējo līzinga summu un uzkrātos Procentus. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas (vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā).
13.5. Ja uz paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas brīdi Līzinga devējs vēl nav veicis Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksu Pārdevējam, tad Līzinga devējs atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas brīža uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Līzinga devējam.
13.6. Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Līzinga ņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības un uzkrāto Procentu samaksu Līzinga devējam vai Pirmās iemaksas atmaksu, kā arī Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Līzinga ņēmēja vārda. Šajā Līgumā noteikto atteikuma tiesību izmantošana neietekmē Pirkuma līguma spēkā esamību un Līzinga ņēmējs iestājas Līzinga devēja vietā kā Transportlīdzekļa pircējs, uzņemoties visas no Pirkuma līguma izrietošās pircēja tiesības un pienākumus, tajā skaitā, pienākumu samaksāt Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu un pieņemt Transportlīdzekli.
13.7. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 13.1.p. noteiktajā termiņā Līzinga ņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, kaut arī atlīdzinot Līzinga devējam zaudējumus.
13.8. Ja Līzinga ņēmējam šī Līguma darbības laikā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām rodas tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs atceļ Pirkuma līgumu Transportlīdzekļa neatbilstības dēļ un atmaksā Līzinga ņēmējam samaksāto Transportlīdzekļa pirkuma cenu vai tiesības vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma, jo Pārdevējs Transportlīdzekli nepiegādā noteiktajā termiņā, bet Līzinga ņēmējs, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, nevar panākt, lai Pārdevējs izpilda tā likumīgās prasībās, Līzinga ņēmējam ir tiesības vērst prasījumu pret Līzinga devēju 6 (sešu) mēnešu laikā no Transportlīdzekļa saņemšanas dienas vai dienas, kad Līzinga ņēmējam saskaņā ar Pirkuma līgumu bija jāsaņem Transportlīdzeklis. Šādā gadījumā Līzinga devējs izskata Līzinga ņēmēja prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

14. Līzinga termiņa pagarināšana
14.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības ierosināt Līzinga termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu Klientu apkalpošanas centrā vai (ii) no Līzinga pieprasījumā norādītās Līzinga ņēmēja e-pasta adreses nosūtot uz Līgumā vai Mājaslapā norādīto Līzinga devēja e-pasta adresi Līzinga termiņa pagarināšanas pieprasījumu šādā formātā: “Lūdzu pagarināt līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) termiņu”.
14.2. Nekavējoties pēc tam, kad Līzinga devējs ir saņēmis un izvērtējis Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu, Līzinga devējs pieņem lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Līzinga ņēmēju mutiski klātienē vai vienā no Vispārējo noteikumu 8.2.p. apakšpunktos norādītajiem veidiem.
14.3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja lēmuma par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Līzinga ņēmējam Līzinga ņēmējs apstiprina Līzinga termiņa pagarināšanu, no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Līzinga devēja kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) pagarināšanai”. Ja Līzinga devējs nav saņēmis Pagarināšanas maksu no Līzinga ņēmēja šajā punktā noteiktajā termiņā, Līzinga devēja lēmums par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Līzinga ņēmējam ir jāpiesakās Līzinga termiņa pagarināšanai atkārtoti.
14.4. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt Līzinga termiņa pagarināšanu, par to informējot Līzinga ņēmēju. Līzinga devējam nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Līzinga termiņu.
14.5. Līzinga termiņa pagarinājums stājas spēkā pēc tam, kad Līzinga devējs ir pieņēmis lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru un saņēmis Pagarināšanas maksu.
14.6. Nekavējoties pēc Līzinga termiņa pagarinājuma spēkā stāšanās Līzinga devējs nosūta Līzinga ņēmējam jaunu Grafiku.

15. Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi
15.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Līzinga devējam, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Līzinga ņēmējs saņem no Līzinga devēja pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 17.1.p.
15.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums lietot Transportlīdzekli saudzīgi, saskaņā ar tā lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja un Līzinga devēja, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus.
15.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati.
15.4. Līzinga ņēmējam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu.
15.5. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Līzinga devēja rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Līzinga ņēmēja laulātais, bērni un vecāki. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Līzinga ņēmējs ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Līzinga ņēmējs paliek pilnībā atbildīgs pret Līzinga devēju par Līguma noteikumu izpildi.
15.6. Līzinga ņēmējs apmaksā visus Papildus maksājumus un citus ar Transportlīdzekļa reģistrāciju un valsts tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, tajā skaitā apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Līzinga ņēmējam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam.
15.7. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Līzinga devēja rakstveida piekrišanas izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa pārņemšanas gadījumā ir Līzinga devēja īpašums.
15.8. Līzinga ņēmējam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts.
15.9. Līzinga ņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu.
15.10. Ja Līzinga devējam ir radušās aizdomas par iespējamu Līzinga ņēmēja saistību pret Līzinga devēju neizpildi, Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma uzrādīt Līzinga devējam Transportlīdzekli un dot iespēju Līzinga devējam pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli.
15.11. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar Transportlīdzekli saistīti strīdi, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.
15.12. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodot Transportlīdzekli ar ražotāja komplektāciju (ieskaitot, Transportlīdzekļa atslēgas) Līgumā noteiktajos gadījumos Līzinga devējam nekavējoties pēc tā pirmā pieprasījuma. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējumu Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības. Nodotajam Transportlīdzeklim jābūt ar ražotāja komplektāciju, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa parasto nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas dienā.
15.13. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Līzinga devējam ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, pārņemot Transportlīdzekli savā varā, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Līzinga ņēmējs termiņā nenodod Transportlīdzekli Līzinga devējam.
15.14. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt Līzinga devēju, ja:
15.14.1. Transportlīdzeklis pazūd, tiek bojāts, iet bojā, tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
15.14.2. mainās Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
15.14.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija;
15.14.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
15.14.5. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas process;
15.14.6. Līzinga ņēmējam vai Līzinga ņēmēja ģimenes loceklim, vai ar Līzinga ņēmēju cieši saistītai personai piešķirts statuss Politiski nozīmīga persona;
15.15. Līzinga ņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Līzinga ņēmējs uzņemas tikai, ja Līzinga ņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.
15.16. Līzinga ņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
15.17. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas nav veicis Tehniskās apskates pamatpārbaudi vai 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Līzinga devējs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus.
15.18. Līzinga ņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Līzinga ņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 EUR (trīs tūkstoši euro).
15.19. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Līzinga devēju, ja mainās Līzinga ņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija.
15.20. Ja no Līguma izrietošās Līzinga ņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Līzinga ņēmējs pilnvaro Līzinga devēju sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu.

16. Apdrošināšana
16.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums:

16.1.1. nekavējoties, no brīža, kad CSDD sistēmā Līzinga devējs tiek atzīmēts kā Transportlīdzekļa īpašnieks, nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšana vai arī pēc Līguma darbības beigām, līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis tiek atgriezts, ja iestājas kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, kad Līzinga ņēmējam ir pienākums atgriezt Transportlīdzekli Līzinga devējam;
16.1.2. 10 (desmit) kalendārās dienas pirms OCTA apdrošināšanas termiņa beigām nodrošināt atjaunotas OCTAS polises noformēšanu un nepieciešamības gadījumā, pēc Līzinga devēja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar atjaunoto OCTA apdrošināšanu.
16.1.3. nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanas līgums (ja tāds nepieciešams saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”), un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Līzinga devējam jaunu KASKO apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Līzinga devējam ieskenētu KASKO apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Līzinga devēja e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā KASKO apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.
16.2. Ja Līzinga ņēmējs nav izpildījis Pamatnoteikumu sadaļas „Īpašie noteikumi” vai Vispārējo noteikumu 16.1.p. prasības, Transportlīdzekļa apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Līzinga devējs, izvēloties apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju un apdrošināšanas termiņu pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums atlīdzināt Līzinga devējam tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līzinga ņēmējam iesniegto Līzinga devēja rēķinu, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
16.3. Ja Transportlīdzekļa apdrošināšanu veic Līzinga devējs, jo Līzinga ņemējs to nav veicis atbilstoši Līguma noteikumiem, tad Līzinga devējs nosūta Līzinga ņēmējam apdrošināšanas sertifikātu 5 (piecu) darba dienu laikā uz Līzinga ņēmēja elektroniskā pasta adresi vai uz Līgumā norādīto dzīvesvietas adresi.
16.4. Līzinga devējs var rīkot akcijas kuru ietvaros Līzinga devējs noformē Transportlīdzekļa apdrošināšanu un veic tās apdrošināšanas prēmijas apmaksu Līzinga ņēmēja vietā, iepriekš par to informējot Līzinga ņemēju. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja Transportlīdzeklis ir Līzinga devēja īpašumā un starp Līzinga devēju un Līzinga ņēmēju ir spēkā esošs Līgums. Ja Līgums tiek izbeigts vai apmaksāts, tad akcijas laikā noformētā OCTA apdrošināšana, pēc Līguma darbības beigām, netiek atjaunota.
16.5. Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga devējs ir tiesīgs noformēt OCTA polisi Līzinga ņēmēja vārdā, ja Puses pirms Līguma noslēgšanas par to atsevišķi ir vienojušās, par ko ir parakstīta attiecīga vienošanās, kura ir pievienota pie Līguma un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
16.6. Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga devējam ir tiesības izmantot Līzinga ņēmēja kontaktinformāciju, lai informētu par OCTA noformēšanas iespējām pie Līzinga devēja kā apdrošināšanas pakalpojuma starpnieka un apzinās, ka Līzinga devējam nav nepieciešama atsevisķa piekrišana šādas komunikācijas veikšanai, jo atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, šāda veida piedāvājuma izteikšana nav uzskatāma par komerciālu paziņojumu, sakarā ar to, ka Līzinga devējs ar savām darbībām nekādā veidā neveicina preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem, sakarā ar to ka OCTA apdrošināšana ir obligāta prasība, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Līzinga devējs nesagatavo individuālu piedāvājumu Līzinga ņēmējam, bet izsaka piedāvajumu par Līzinga devēja mājas lapā publicētā Cenrādī noteikto OCTA gada apdrošināšanas maksas apmaksas sadalīšanu termiņos, ja Līzinga ņēmējs apstiprina, ka vēlas, lai Līzinga devējs Līzinga ņēmēja vārdā noslēdz līgumu ar Līzinga devēja sadarbības partneri par OCTA apdrošināšanu.
16.7. Līzinga ņēmējam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”) un OCTA apdrošināšanas noteikumus.
16.8. Ja Pamatnoteikumos norādīts, Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšana nav obligāti nepieciešama no brīža, kad Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība ir mazāka par EUR 5000,00 (vai EUR 2500,00 motocikla gadījumā).
16.9. Transportlīdzekļa bojājuma, bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā Līzinga ņēmējam 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstveidā un izmantojot citus ātrās saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) jāinformē Līzinga devējs.
16.10. Ja tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, tā pēc Līzinga devēja ieskatiem tiek vai nu izmantota Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksu segšanai, vai novirzīta Līzinga ņēmēja no Līguma izrietošo parāda saistību pret Līzinga devēju dzēšanai. Ja apdrošināšanas atlīdzība tiek novirzīta Līguma maksājumu segšanai un tā ir lielāka par Līguma maksājumiem, ar Līzinga ņēmēja rakstisku piekrišanu tā tiek novirzīta parādsaistību dzēšanai starp Līzinga ņēmēju un Līzinga devēju atbilstoši citiem noslēgtajiem līgumiem (ja tādi pastāv). Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja parāda saistību pret Līzinga devēju dzēšanai, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīža samaksāt Līzinga devējam radušos starpību. Apdrošināšanas atlīdzības atlikumu, kas paliek pēc visu Līzinga ņēmēja parāda saistību pret Līzinga devēju segšanas Līzinga devējs izmaksā Līzinga ņēmējam.
16.11. Ja Transportlīdzeklis ir bojāts un Līzinga devējs ir piekritis apdrošināšanas atlīdzības izmantošanai Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksu segšanai, taču apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta vai tiek izmaksāta tādā apmērā, kas pilnībā nesedz Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksas, Līzinga ņēmējam ir pienākums:
16.11.1. turpināt Līguma maksājumu veikšanu;
16.11.2. no saviem līdzekļiem veikt Transportlīdzekļa atjaunošanu un remontu, kā arī pēc Līzinga devēja pieprasījuma uzrādīt Transportlīdzekli Līzinga devēja izraudzītam vērtētājam Transportlīdzekļa stāvokļa novērtēšanai.
16.12. Ja Transportlīdzekļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts Apdrošinātāja paziņojums, tad Līzinga ņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma brīža jāsamaksā Līzinga devējam Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citus maksājumus, kas aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
16.13. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
16.14. Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā pārstāv Līzinga devēju strīdos ar Apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

17. Pilnvarojums
17.1. Līzinga devējs pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru šādos gadījumos:
17.1.1. Vispārējo noteikumu 15.1. un 16.12. p. noteiktajos gadījumos;
17.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Līzinga devēju.
17.2. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 17.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Līzinga devējam nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru.

18. Saistību izpilde
18.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Līzinga ņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Līzinga devējs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks, pēc Līzinga devēja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Līzinga ņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Līzinga ņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Līzinga ņēmējs.
18.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Līzinga devējam Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību, visu tam pienākošos Procentu summu, kā arī aprēķinātos Līgumsodus (ja tādi tikuši piemēroti) un Līzinga devējs saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodevis īpašuma tiesības Līzinga ņēmējam uz Transportlīdzekli. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līgumā noteikto saistību izpildes dienas, Līzinga devējam ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD.
18.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Līzinga devēja kontā.
18.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 20.4.p. minētiem apstākļiem iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Līzinga devējs nosūtījis Līzinga ņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.
18.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:
18.5.1. Procentu samaksai;
18.5.2. ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu samaksai (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD, administratīvie sodi, Papildus maksājumi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistītie izdevumi);
18.5.3. Līzinga (kredīta) summas atmaksai;
18.5.4. Līguma noformēšanas komisijas un citu Līzinga devēja komisiju samaksai;
18.5.5. Līgumsoda samaksai.

19. Atbildība
19.1. Līzinga ņēmējam ir jāziņo Līzinga devējam, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par Līzinga ņēmēja maksātnespēju, 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad pieteikums iesniegts tiesā.
19.2. Ar Transportlīdzekļa pieņemšanas brīdi saskaņā ar Vispārējo noteikumu 9.4.p. noteikumiem Līzinga ņēmējs uzņemas risku par nejaušu gadījumu (Transportlīdzekļa bojāeja vai bojājums) un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību.
19.3. Līzinga devējs ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.
19.4. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda vai pārkāpj jebkuras Vispārējo noteikumu 6.3., 15.1.-15.3., 15.6.-15.8., 16.5., 16.9.2., 19.1. vai 21.12.p. noteiktās saistības, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru saistību neizpildes gadījumu, izņemot, ja šāda pārkāpuma rezultātā Līzinga devējs ir izlietojis Vispārējo noteikumu 20.4.p. paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma.
19.5. Par Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietverto noteikumu vai Vispārējo noteikumu 15.4., 15.5. vai 16.1.3.p. pārkāpšanu Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Transportlīdzekļa pirkuma cenas, izņemot, ja šāda pārkāpuma rezultātā Līzinga devējs ir izlietojis Vispārējo noteikumu 20.4.p. paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma.
19.6. Par Vispārējo noteikumu 15.9., 15.10., 15.14., 16.1.1. vai 16.7.p. noteikto Līzinga ņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), Līzinga devējs ir tiesīgs piemērot Līzinga ņēmējam Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, , izņemot, ja šāda pārkāpuma rezultātā Līzinga devējs ir izlietojis Vispārējo noteikumu 20.4.p. paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma.
19.7. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.
19.8. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Līzinga devējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Līzinga devēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ, ko Līzinga devējs nav varējis vai ko Līzinga devējam nebija pienākums novērst.

20. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
20.1. Līgums stājas spēkā un tiek uzskatīts par noslēgtu dienā, kad abas Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus, un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. Vispārējie noteikumi netiek parakstīti, un tie Līzinga ņēmējam tiek nosūtīti uz Līzinga ņēmēja e-pasta adresi 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, kā arī Līzinga ņēmējam tie jebkurā laikā ir pieejami Līzinga devēja interneta vietnē www.primero.lv. Gadījumā, ja Puses paraksta arī Vispārējos noteikumus, tad Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus un Vispārējos noteikumus, un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei un Vispārīgie noteikumi uz Līzinga ņēmēja e-pastu tiek sūtīti pēc Līzinga devēja izvēles.
20.2. Parakstot Līgumu atbilstoši Vispārīgo noteikumu 20.1. punktā noteiktajam, Līzinga ņēmējs apliecina, ka ir izlasījis un pilnībā sapratis Līguma noteikumus – gan Pamatnoteikumus, gan Vispārējos noteikumus, kā arī saņēmis Pamatnoteikumu eksemplāru, un apņemas pildīt Līgumā noteiktās saistības. Gadījumā, ja Puses ir parakstījušas arī Vispārējos noteikumus, tad Līzinga ņēmējs apliecina, ka ir saņēmis parakstītus gan Pamatnoteikumus, gan Vispārējos noteikumus.
20.3. Līgums automātiski zaudē savu spēku, ja Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 9.2.p. minēto pilnvaru nosūtīšanas dienas neizpilda Vispārējo noteikumu 10.2.p. noteikumus.
20.4. Līzinga devējs ir tiesīgs, rakstiski informējot Līzinga ņēmēju, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:
20.4.1. Līzinga ņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Līzinga devēja rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) kalendārās dienas;
20.4.2. Līzinga ņēmējs ir pārkāpis jebkuru no šādiem Vispārējo noteikumu punktiem: 3.2., 15.14. vai 15.18.p.;
20.4.3. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Līzinga devējam pieņemamu Līzinga ņēmēja saistību nodrošinājumu;
20.4.4. Līzinga ņēmējs Līzinga devējam iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju (tajā skaitā, par Transportlīdzekļa stāvokli, ceļu vai ūdens satiksmes negadījumiem, kuros cietis Transportlīdzeklis, Transportlīdzekļa papildus aprīkojumu un bojājumiem) un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Līzinga ņēmēja saistību izpildi vai Līzinga devēja lēmumu par Līzinga piešķiršanu;
20.4.5. Transportlīdzekļa vērtība Līzinga ņēmēja darbību vai bezdarbības rezultātā kļuvusi zemāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību vairāk par 10% (desmit procentiem) un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līzinga devēja rakstiska iesnieguma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav atmaksājis Līzinga devējam šādu radušos starpību starp Transportlīdzekļa vērtību un Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību;
20.4.6. Līzinga ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Vispārējo noteikumu 15.2., 15.3., 15.9., 15.10.p. vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktos pienākumus un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti;
20.4.7. Līzinga ņēmējs pārkāpj Vispārējo noteikumu 15.4., 15.5. vai 15.7.p., kā rezultātā Transportlīdzekļa vērtība kļuvusi zemāka vairāk par 10% (desmit procentiem);
20.4.8. galvinieks – juridiska persona, kas galvojis par Līzinga ņēmēja saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā Papildus nodrošinājuma līguma noteikumus, vai citādi kļūst neiespējama Papildus nodrošinājuma līguma izpilde, un 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Līzinga devējam pieņemamu galvojumu;
20.4.9. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Līzinga ņēmēja saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, kļūst maksātnespējīgs vai neievēro attiecīgā Papildus nodrošinājuma līguma noteikumus, vai citādi kļūst neiespējama Papildus nodrošinājuma līguma izpilde, un 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Līzinga devējam pieņemamu galvojumu;
20.4.10. pret Līzinga ņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības;
20.4.11. Līzinga ņēmējs likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
20.4.12. ja Līzinga ņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā nav apdrošinājis Transportlīdzekli un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
20.4.13. ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par Līzinga ņēmēja maksātnespējas pasludināšanu;
20.4.14. Līzinga ņēmējs ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu.
20.5. Līzinga devēja vienpusējas atkāpšanās gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums nekavējoties pēc Līzinga devēja pieprasījuma nodot Transportlīdzekli Līzinga devējam vai tā pilnvarotai personai, un 7 (septiņu) darba dienu laikā samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Transportlīdzekļa nodošanas brīdim, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Līzinga devējam saskaņā ar šo Līgumu.
20.6. Līzinga devējam atkāpjoties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 20.4.3.p., Līzinga ņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas brīža jāsamaksā Līzinga devējam Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ja tāda ir, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citiem maksājumiem, kas pienākas Līzinga devējam saskaņā ar Līgumu, vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums.
20.7. Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa vai Līzinga devējs vienpusēji atkāpjas no Līguma (izņemot Vispārējo noteikumu 20.4.3.p. noteiktos gadījumus), Līzinga devējs ir tiesīgs pārdot Transportlīdzekli par brīvu cenu. Pirms Transportlīdzekļa pārdošanas Līzinga devējs veic Transportlīdzekļa novērtēšanu, nosakot Transportlīdzekļa tirgus vērtību un ātrās realizācijas vērtību. Līzinga devējs sākotnēji piedāvā Transportlīdzekli iegādāties par tirgus vērtību, bet, ja pēc Līzinga devēja noteiktā laika Transportlīdzeklis par tirgus vērtību netiek pārdots – par ātrās realizācijas vērtību. Ja pēc Līzinga devēja noteiktā termiņa Transportlīdzeklis netiek pārdots arī par ātrās realizācijas vērtību, Līzinga devējs piedāvā Transportlīdzekli iegādāties par Līzinga devēja noteiktu brīvu cenu. No Transportlīdzekļa pārdošanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti Līzinga ņēmēja saistību izpildei Vispārējo noteikumu 18.5.p. noteiktajā kārtībā. Līzinga ņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas jāsedz starpība starp Līzinga ņēmēja parādu, ko veido visu Vispārējo noteikumu 18.5.p. minēto maksājumu kopsumma, un cenu, par kādu Līzinga devējs saskaņā ar Līguma noteikumiem pārdod Transportlīdzekli Trešajai personai.
20.8. Pēc Līguma termiņa beigām, kad Līzinga ņēmējs ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības un veicis visus paredzētos maksājumus un pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Līzinga devēju, Līzinga devējs nodod Līzinga ņēmējam īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli. Šajā punktā noteikto īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD par saviem līdzekļiem apņemas veikt Līzinga ņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām. Līzinga devējs nodod un Līzinga ņēmējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Līzinga ņēmēja vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams.

21. Citi noteikumi
21.1. Ja Līgums noslēgts attālināti, Līzinga devējs pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Līzinga ņēmēja pasta adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Līzinga devēja puses.
21.2. Līzinga devējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Līzinga ņēmējam uz Līgumā vai Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Līzinga ņēmējam, un to veikšanas periodi.
21.3. Līzinga ņēmējam ir tiesības saņemt, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Līzingu Līzinga devējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.
21.4. Ja Līzinga ņēmējs pieprasa Līzinga devējam izsniegt rakstveida informāciju par Līzinga ņēmēja saistību pret Līzinga devēju izpildes vēsturi, Līzinga devējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un personas identificēšanas, un Līzinga devējam ir tiesības pieprasīt no Līzinga ņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7 EUR (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Līzinga devējs sniedz Līzinga ņēmējam ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un personas identificēšanas, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu (ja pieprasījumi sniegt šādu informāciju tiek saņemti ne biežāk kā divas reizes gadā).
21.5. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.
21.6. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.
21.7. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Puses pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Līzinga pieprasījumā, vai ko viena Puse otrai Pusei ir paziņojusi vēlāk. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.
21.8. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Līzinga devējs ir tiesīgs veikt jebkādu Līzinga ņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Līzinga ņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir maksātspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, apdrošināšanas noformēšanai, un citiem mērķiem saskaņā ar Līzinga devēja Privātuma Politiku.
21.9. Līzinga devējam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Līzinga ņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Līzinga ņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Līzinga ņēmēju Līguma izpildes ietvaros.
21.10. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka finansējums Līzinga izsniegšanai Līzinga ņēmējam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un Līzinga ņēmēja veiktais Līguma maksājums var tikt izmantots Līzinga devēja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Līzinga devēja un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Līzinga devējs var nodot Līzinga ņēmēja personas datus minētajai Trešajai personai.
21.11. Parakstot šo Līgumu Līzinga ņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Līzinga devēja Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Līzinga devēja apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem.
21.12. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus, tajā skaitā, gadījumus, kad Līzinga ņēmējs atklāj informāciju Trešajām personām Līzinga ņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas nolūkos.
21.13. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārība:
21.13.1. piedāvājumu Līguma grozījumiem Līguma, t.sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, Līzinga devējs publicē Mājaslapā un nosūta uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi;
21.13.2. Līzinga ņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Līzinga devējs. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Līzinga devējs informē Līzinga ņēmēju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās;
21.13.3. Līzinga ņēmējs piekrīt/nepiekrīt Līzinga devēja piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), nosūtot e-pasta vēstuli no Līzinga pieprasījumā norādītā Līzinga ņēmēja e-pasta adreses uz Līgumā vai Mājaslapā norādīto Līzinga devēja e-pasta adresi šādā formātā: „Piekrītu” vai, ja noraida Līguma grozījumus – „Nepiekrītu”.
21.14. Līzinga ņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Līzinga devēja rakstiskas piekrišanas.
21.15. Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Līzinga ņēmējam vispirms vēršoties pie Līzinga devēja ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt pārrunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas atrisināt strīdu pārrunu ceļā, Līzinga ņēmējam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Strīdu izskatīšanai tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
21.16. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Līzinga devēja un viens pie Līzinga ņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 

 

II DAĻA. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

1. Definīcijas

1.1. Šajā Līgumā lietojamie terminiem ir šāda nozīme, ja vien no konteksta nepārprotami neizriet citādi:

Akts Transportlīdzekļa turējuma nodošanas - pieņemšanas akts, kas tiek noslēgts starp Līzinga devēju, Pārdevēju un Līzinga ņēmēju.
Amortizācijas metode Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi ir vienādi visos Līzinga termiņa mēnešos.
Anuitātes metode Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Līzinga termiņa mēnešos.
Apdrošinātājs juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli.
Bullet metode Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi tiek samaksāti vienā maksājumā Līzinga termiņa pēdējā datumā.
CSDD valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Miera ielā 25, Rīgā, LV-1001.
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.
Gada procentu likme (GPL) Pamatnoteikumos norādītās un saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kredīta kopējās izmaksas Līzinga ņēmējam, kas izteiktas gada procentos no Kopējās līzinga summas. GPL aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi. GPL aprēķinā nav iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA, KASKO apdrošināšana) un izmaksas, kas saistītas ar Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrāciju CSDD, kā arī citi Papildus maksājumi.
Garantijas vēstule Līzinga devēja garantijas vēstule Pārdevējam par Pirkuma maksas samaksu, kas izsniegta saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem.
Grafiks Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.
Grafika sastādīšanas metode Anuitātes, Amortizācijas vai Bullet metode.
KASKO apdrošināšanas polise apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.
Klientu apkalpošanas centrs Līzinga devēja struktūrvienība, kurā tiek sniegti Līzinga devēja pakalpojumi.
Kopējā līzinga summa Pamatnoteikumos norādītā kopējā līzinga (finansējuma) summa, ko Līzinga devējs izsniedz Līzinga ņēmējam un ko Līzinga ņēmējam ir pienākums atmaksāt Līzinga devējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Likumiskie procenti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.
Līguma maksājumi Līzinga ņēmēja maksājumi Līzinga devējam, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.
Līguma noformēšanas komisija Pamatnoteikumos norādītā komisija par Līzinga pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.
Līgums šis Līzinga ņēmēja un Līzinga devēja starpā noslēgtais finanšu līzinga līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.
Līgumsods Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.
Līzinga devēja banka un konts Līzinga devēja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Līzinga ņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.
Līzinga (kredīta) kopējās izmaksas Līzinga ņēmējam Pamatnoteikumos norādītās un saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās visas izmaksas, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam un kas uz Līguma noslēgšanas brīdi Līzinga devējam ir zināmas. Līzinga (kredīta) kopējo izmaksu Līzinga ņēmējam aprēķinā ietilpst Kopējā līzinga summa, Procenti un Līguma noformēšanas komisija. Līzinga (kredīta) kopējo izmaksu Līzinga ņēmējam aprēķinā nav iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA, KASKO apdrošināšana) un izmaksas, kas saistītas ar Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrāciju CSDD, kā arī citi Papildus maksājumi.
Līzinga ņēmēja pasta adrese Līzinga ņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Vispārējo noteikumu 8.6.p. kārtībā Līzinga devējam sniegtā Līzinga ņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.
Līzinga pieprasījums atbilstoši Vispārējo noteikumu 4. vai 5. nodaļai Mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā noformēts Līzinga ņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Līzinga devēja Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Līzinga (kredīta) summa Pamatnoteikumos noteiktā līzinga summa, ko Līzinga devējs izsniedz Līzinga ņēmējam, kas kopā ar Pirmo iemaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pārskaitīta vai izmaksāta Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai un ko Līzinga ņēmējam ir pienākums atmaksāt Līzinga devējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Līzinga termiņš Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Līzinga ņēmējam ir tiesības lietot Transportlīdzekli un pienākums maksāt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Līzinga termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Līzinga termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līzings Transportlīdzekļa noma ar izpirkumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Mājaslapa Līzinga devēja interneta mājaslapa ar adresi www.primero.lv.
MK Noteikumi spēkā esošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” vai jebkurš cits normatīvais akts, kas aizstāj šādus noteikumus.
Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība Transportlīdzekļa vērtība uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Kopējo līzinga summu un Līzinga ņēmēja veiktajiem Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumiem.
OCTA Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.
Pagarināšanas maksa samaksa Līzinga devējam par Līzinga termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Līzinga devējs nosaka un piedāvā Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 14.2.p.
Pamatnoteikumi Līguma I. daļa.
Papildus maksājumi ar Līguma izpildi un Transportlīdzekli saistītie maksājumi, kas netiek iekļauti GPL un Līzinga (kredīta) kopējo izmaksu Līzinga ņēmējam aprēķinā, tajā skaitā, bet neaprobežojoties: (a) ar Transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD uz Līzinga devēja / Līzinga ņēmēja vārda saistītie izdevumi un ar Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrāciju CSDD saistītie izdevumi, (b) vieglo automobiļu un motocikla nodoklis, (c) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, (d) samaksa par OCTA apdrošināšanas prēmiju, (e) samaksa par KASKO apdrošināšanas prēmiju, ja Transportlīdzeklim saskaņā ar Līguma noteikumiem ir jānodrošina KASKO apdrošināšana, (f) izdevumi par Transportlīdzekļa uzturēšanu labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā par tehniskajām un garantijas apkopēm un remontu un (g) dabas resursu nodoklis.
Papildus nodrošinājums Pamatnoteikumos norādītais Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildes nodrošinājums papildus Transportlīdzeklim.
Patiesais labuma guvējs persona, kuras vārdā, labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
Pārdevējs persona, no kuras Līzinga ņēmējs iegādājas Transportlīdzekli.
Pieņēmumi aprēķinot GPL un Līzinga (kredīta) kopējās izmaksas Līzinga ņēmējam, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu Līzinga termiņu, Līguma maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līzinga noformēšanu pie Līzinga devēja. Aprēķinā netiek ņemti vērā Papildus maksājumi, Līgumsodi un nokavējuma procenti.
Pirkuma līgums starp Pārdevēju, Līzinga devēju un Līzinga ņēmēju noslēgts pirkuma līgums par Transportlīdzekļa iegādi.
Pirmā iemaksa naudas summa, kas atbilst Līzinga ņēmēja dalībai Transportlīdzekļa pirkuma darījumā un ir Līgumā uzņemto Līzinga ņēmēja saistību izpildījuma nodrošinājums.
Politiski nozīmīga persona persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa, laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu.
Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.
Privātuma Politika Līzinga devēja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Līzinga devējs apstrādā klientu, tai skaitā, Līzinga ņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama Mājaslapā vai jebkurā Līzinga devēja klientu apkalpošanas vietā.
Procenti atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības līdz Līguma izbeigšanai.
Procentu likme Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.
Puse/s Līzinga ņēmējs vai/un Līzinga devējs.
Tehniskā apskate Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic visiem Latvijas Republikas 2004. gada 29. aprīļa Ministru Kabineta noteikumos Nr. 466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” minētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.
Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi Līzinga ņēmēja ikmēneša maksājumi Līzinga devējam par Transportlīdzekli un tā lietošanu, kas ietver arī Līzinga ņēmēja veikto Pirmo iemaksu, ja tāda ir.
Transportlīdzekļa pirkuma cena Pamatnoteikumos norādītā Transportlīdzekļa cena, kas sastāv no Līzinga summas un Pirmās iemaksas.
Transportlīdzeklis Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), kuru Līzinga devējs pēc Līzinga ņēmēja norādījuma saskaņā ar Līguma un Pirkuma līguma noteikumiem iegādāsies no Pārdevēja un kas tiks nodots Līzinga ņēmēja turējumā un lietošanā, bet pēc Līguma saistību izpildes – īpašumā, Līgumā noteiktajā kārtībā. Turpmāk un iepriekš Līguma tekstā termins Transportlīdzeklis lietots gan attiecībā uz vienu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli, gan uz visiem.
Trešā persona jebkura persona, kura nav Līguma puse.
Vispārējie noteikumi Līguma II. daļa.

1.1. Pielikumi veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Atsauce uz šo Līgumu ietver arī tā pielikumus. Ja Līgums ir pretrunā ar tā pielikumiem, Līgums ir noteicošais. Ja Vispārējie noteikumi ir pretrunā ar Pamatnoteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme.
1.2. Līguma punktu un citu nosacījumu nosaukumi ir iekļauti tikai ērtībai un neietekmē Līguma interpretāciju.

2. Līguma priekšmets
2.1. Lai saņemtu Līzingu, Līzinga ņēmējs apņemas nodot Līzinga devējam īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli, pārdodot Transportlīdzekli Līzinga devējam, un Līzinga devējs apņemas samaksāt Līzinga ņēmējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu.
2.2. Pēc tam, kad Līzinga devējs būs ieguvis Transportlīdzekli īpašumā, Līzinga devējs piešķir Līzinga ņēmējam tiesības turēt, lietot (nomāt) un izpirkt Transportlīdzekli, bet Līzinga ņēmējs apņemas pieņemt Transportlīdzekli līzingā – nomā ar tiesībām to izpirkt, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.3. Līzinga ņēmējs apliecina, ka Transportlīdzeklis ir lietots un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 9.punkta izpratnē nav uzskatāms par jaunu transportlīdzekli. No Līguma izrietošajam Transportlīdzekļa pirkuma darījumam tiek piemērots Pievienotās vērtības nodokļa likums.

3. Līzinga pieprasījums 
3.1. Pirms Līzinga pieprasījuma iesniegšanas Līzinga devējs nodrošina Līzinga ņēmēju ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju Mājaslapā, ja Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga pieprasījumu Mājaslapā, vai izsniedzot Līzinga ņēmējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju papīra formā pirms Līguma noslēgšanas, ja Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga pieprasījumu Klientu apkalpošanas centrā.
3.2. Lai iesniegtu Līzinga pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējam ir jāatbilst, un Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga  ņēmējs visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
3.2.1. Līzinga ņēmējs ir fiziska persona;
3.2.2. Līzinga ņēmējs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;
3.2.3. Līzinga ņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;
3.2.4. Līzinga ņēmējs ir Patiesais labuma guvējs;
3.2.5. Līzinga pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Līzinga ņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

4. Līzinga pieprasījuma iesniegšana Klientu apkalpošanas centrā
4.1. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga devējam Līzinga pieprasījumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā.

5. Līzinga pieprasījuma iesniegšana Mājaslapā
5.1. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs Mājaslapā aizpilda Līzinga pieprasījumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Apstiprinot Mājaslapā aizpildīto Līzinga pieprasījumu, Līzinga ņēmējs to iesniedz Līzinga devējam un piekrīt Vispārējo noteikumu 21.8.p. un 21.9.p. noteiktajai personas datu apstrādei.
5.2. Iesniedzot Līzinga pieprasījumu Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga ņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, Līzinga ņēmējs ir tiesīgs brīvi rīkoties.

6. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana 
6.1. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Līzinga devējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Līzingu. Ja Līzinga piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Līzinga devējs nekavējoties uz bez maksas informē Līzinga ņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.
6.2. Līzinga ņēmējam ir tiesības pieteikties Līzingam neierobežotu reižu skaitu. Līzinga devējam ir tiesības neizskatīt Līzinga pieprasījumu un nepieņemt lēmumu par Līzinga piešķiršanu, ja Līzinga ņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Līzinga devēju noslēgto līgumu noteikumiem.
6.3. Pirms Līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām un pārbaudīt Transportlīdzekļa tiesisko statusu. Līzinga devējs neatbild par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām.
6.4. Noslēdzot Līgumu, Līzinga ņēmējs apliecina un garantē, ka Transportlīdzeklim pēc pēdējās CSDD veiktās Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates vai tehniskā stāvokļa pārbaudes nav radušies nekāda veida bojājumi, Transportlīdzeklis nav cietis ceļu vai ūdens satiksmes negadījumā vai, ja bojājumi ir radušies vai Transportlīdzeklis ir cietis satiksmes negadījumā, Līzinga ņēmējs ir novērsis Transportlīdzekļa bojājumus un atjaunojis Transportlīdzekli līdz ne sliktākam stāvoklim, kādā Transportlīdzeklis atradās pēdējās CSDD veiktās Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates vai tehniskā stāvokļa pārbaudes brīdī, un ar Transportlīdzekli ir atļauts braukt (piedalīties ceļu vai ūdens satiksmē).
6.5. Ja Pamatnoteikumos paredzēts, Līzinga ņēmējam ir pienākums iesniegt Līzinga devējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu, kas noformēts atbilstoši Mājaslapā esošajai izziņas formai: (a) nosūtot Līzinga devējam ieskenētu izziņu uz Līgumā norādīto Līzinga devēja e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā izziņas oriģinālu.
6.6. Līzinga ņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju, ko Līzinga devējs ietur no Kopējās līzinga summas nekavējoties pēc šī Līguma noslēgšanas. Līguma noformēšanas komisija uzskatāma par samaksātu ar brīdi, kad Līzinga devējs to ir ieturējis no Kopējās līzinga summas.

7. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā
7.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 6. nodaļas noteikumiem.
7.2. Nekavējoties pēc tam, kad Līzinga devējs ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Līzinga devējs pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu un informē par to Līzinga ņēmēju.
7.3. Līguma noteikumi tiek izskaidroti Līzinga ņēmējam un Līgums tiek noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā Līzinga ņēmēja klātienē. Līzinga pieprasījuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Līzinga ņēmējam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses.

8. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Mājaslapā
8.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 6. nodaļas noteikumiem.
8.2. Nekavējoties pēc tam, kad Līzinga devējs ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Līzinga devējs noformē Līzinga piedāvājumu un informē par to Līzinga ņēmēju vienā no šādiem veidiem:
8.2.1. zvanot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja tālruņa numuru un informējot Līzinga ņēmēju par piedāvāto Transportlīdzekļa pirkuma cenu, Līzinga termiņu, GPL un Līzinga (kredīta) kopējās izmaksām Līzinga ņēmējam;
8.2.2. nosūtot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Līzinga piedāvājumu un Līgumu.
8.3. Līguma noslēgšanai un Transportlīdzekļa pieņemšanai pēc Vispārējo noteikumu 8.2.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs apstiprina Līzinga devēja piedāvājumu no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Līzinga devēja kontu Līzinga ņēmēja reģistrācijas komisiju un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) noteikumiem”.
8.4. Pēc Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksas saņemšanas Līzinga devējs identificē Līzinga ņēmēju, pārliecinās par Līzinga ņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam. Līzinga devējs informē Līzinga ņēmēju par tā pieņemto lēmumu vienā no Vispārējo noteikumu 8.2.p. norādītajiem veidiem.
8.5. Ja Līzinga devējs atsaka Līzinga ņēmējam piešķirt Līzingu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Šādā gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta Līzinga ņēmējam.
8.6. Ja Līzinga devējs ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tad sarunas laikā vai nosūtot Līzinga devējam atbildi uz Līzinga devēja e-pasta vēstuli Līzinga ņēmējs sniedz Līzinga devējam informāciju par Līzinga ņēmēja deklarētās un/vai faktiskās dzīvesvietas adresi, uz kuru nosūtāma pilnvara Līzinga devēja vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Līzinga devēja kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD.  
8.7. Līgums redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmēja uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi, stājas spēkā brīdī, kad Līzinga devējs ir pieņēmis lēmumu piešķirt Līzinga ņēmējam Līzingu un informējies par to Līzinga ņēmēju Vispārējo noteikumu 8.2.p. noteiktajā kārtībā.
8.8. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Līzinga pieprasījums un Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma samaksa apliecina, ka Līzinga ņēmējs vēlas pārdot Transportlīdzekli Līzinga devējam un saņemt Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9. Transportlīdzekļa iegāde un pieņemšana
9.1. Līzinga devējs izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru Līzinga devēja vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Līzinga devēja kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD vienā no šādiem veidiem:
9.1.1. ja Līgums ir noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas Līzinga devējs izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru personīgi;
9.1.2. ja Līgums ir noslēgts attālināti, izmantojot Mājaslapu, tad 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Līzinga devējs nosūta pilnvaru Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja pasta adresi.
9.2. Līzinga ņēmējam jāpiereģistrē Transportlīdzeklis CSDD uz Līzinga devēja vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, jāiesniedz Līzinga devējam Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu vienā no šādiem termiņiem:
9.2.1. ja Līgums ir noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas;
9.2.2. ja Līgums ir noslēgts attālināti, izmantojot Mājaslapu, tad 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 9.1.p. minētās pilnvaras nosūtīšanas.
9.3. Līzinga devējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli un Līzinga devēja nodod, bet Līzinga ņēmējs pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Līzinga devēja vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams.

10. Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksa
10.1. Transportlīdzekļa pirkuma cena Līzinga ņēmējam tiek samaksāta ar bezskaidras naudas maksājumu, pārskaitot to uz Līzinga ņēmēja norādīto kontu, tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:
10.1.1. Līzinga ņēmējs ir reģistrējis Transportlīdzekli CSDD uz Līzinga devēja vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, iesniedzis Līzinga devējam CSDD izdotu Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā noteikts, ka Līzinga devējs ir reģistrēts kā īpašnieks un Līzinga ņēmējs kā turētājs, uzrādot Līzinga devējam dokumenta oriģinālu;
10.1.2. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Līzinga devējam vienu Transportlīdzekļa rezerves atslēgas komplektu, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”;
10.1.3. Transportlīdzeklim ir OCTA, izņemot, ja Pamatnoteikumos norādīts, ka OCTA apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas;
10.1.4. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Līzinga devējam tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklis ir apdrošināts ar KASKO saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot, ja Pamatnoteikumos norādīts, ka KASKO apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas;
10.1.5. ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums, ja tāds ir paredzēts Pamatnoteikumos;
10.1.6. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai.
10.2. Ja Pamatnoteikumos norādīts, ka Transportlīdzekļa OCTA un/vai KASKO apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas, tad Transportlīdzekļa pirkuma cena tiek samaksāta pa daļām Pamatnoteikumos norādītajos apmēros, daļu pārskaitot Apdrošinātājam kā OCTA apdrošināšanas prēmiju un/vai KASKO apdrošināšanas prēmiju, bet daļu Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10.1.p., pēc tam, kad izpildīti visi Vispārējo noteikumu 10.1.p. minētie noteikumi.
10.3. Ja Pamatnoteikumos norādīts, ka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis tiek segts no Transportlīdzekļa pirkuma cenas, tad Transportlīdzekļa pirkuma cena tiek samaksāta pa daļām Pamatnoteikumos norādītajos apmēros šādi:
10.3.1. pirmā daļa tiek pārskaitīta Valsts kasei kā Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis pēc tam, kad ir izpildīti visi Vispārējo noteikumu 10.1.2., 10.1.5. un 10.1.6.p. minētie noteikumi;
10.3.2. otrā daļa tiek pārskaitīta Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10.1.p. pēc tam, kad izpildīti Vispārējo noteikumu 10.1.p. minētie noteikumi.
10.4. Ar Vispārējo noteikumu 10.1.p., 10.2.p. vai 10.3.p. minēto maksājumu veikšanas brīdi uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir saņēmis Transportlīdzekļa pirkuma cenu (tās attiecīgo daļu).
10.5. Līzinga devējam ir tiesības Transportlīdzekļa pirkuma cenu (tās daļu) nesamaksāt šādos gadījumos:
10.5.1. ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 9.1.p. minētās pilnvaras saņemšanas vai nosūtīšanas nav izpildījis Vispārējo noteikumu 10.1.p. minētos pienākumus;
10.5.2. uz Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas brīdi Transportlīdzeklis ir apgrūtināts ar Trešo personu lietu tiesībām, aizliegumiem, ierobežojumiem vai prasījumiem, kas varētu apgrūtināt Līzinga devēja tiesību izlietošanu;
10.5.3. ja ir iestājies jebkurš no Vispārējo noteikumu 20.4.p. apakšpunktos noteiktajiem gadījumiem.
10.6. Vispārējo noteikumu 10.5.p. gadījumā uzskatāms, ka Līgums ir izbeigts un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas atmaksā no Līzinga devējam saņemto Transportlīdzekļa pirkuma cenas pirmo daļu (ja tāda ir) un pārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda. Ja Līzinga ņēmējs minētā termiņa ietvaros nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda, Līzinga devējam ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD.
10.7. Līguma izbeigšanas gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atgriezta Līzinga ņēmējam.

11. Līguma maksājumi
11.1. Līzinga ņēmējs apņemas veikt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Līzinga devējs sagatavo un iesniedz Līzinga ņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu.
11.2. Grafikā paredzētos Līguma maksājumus Līzinga ņēmējs samaksā ne vēlāk kā līdz Grafikā norādītajai dienai, bet citus Līguma maksājumus Līzinga ņēmējs samaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā Līzinga devēja rēķina saņemšanas dienas.
11.3. Līzinga ņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Līzinga devēja kontu.
11.4. Līzinga ņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.
11.5. Ja Līzinga ņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 11.4.p. noteikumiem, tad Līzinga devējam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Vispārējo noteikumu 11.5.p. minētajiem apstākļiem Līzinga devējs apņemas informēt par to Līzinga ņēmēju vienā no Vispārējo noteikumu 8.2.p. minētajiem saziņas veidiem. Ja Līzinga devējam neizdodas sazināties ar Līzinga ņēmēju  vienā no Vispārējo noteikumu 8.2.p. minētajiem saziņas veidiem, maksājums tiek uzskatāms par neidentificētu līdz brīdim, kad Līzinga devējam ir izdevies sazināties ar Līzinga ņēmēju un noskaidrot maksājuma mērķi.
11.6. Līzinga ņēmējam ir tiesības izpirkt Transportlīdzekli pilnībā vai daļēji pirms Līzinga termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Līzinga devējam 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, iesniedzot Līzinga devējam tā juridiskajā adresē rakstveida iesniegumu, kurā Līzinga ņēmējs norāda, vai vēlas izpirkt Transportlīdzekli pilnībā vai daļēji. Ja Līzinga ņēmējs vēlas izpirkt Transportlīdzekli daļēji, Līzinga ņēmējs iesniegumā Līzinga devējam norāda summu, par kādu Līzinga ņēmējs vēlas Transportlīdzekli daļēji izpirkt. Ja Līzinga ņēmējs izpērk Transportlīdzekli pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāsamaksā Līzinga devējam Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un uzkrātie Procenti. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas (vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā). Par atmaksājamo summu Līzinga devējs pēc Līzinga ņēmēja iesnieguma saņemšanas izsniedz Līzinga ņēmējam Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, uzkrāto Procentu un citu Līzinga devējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumu aprēķinu un attiecīgu rēķinu, kas Līzinga ņēmējam ir jāapmaksā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā.
11.7. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā.
11.8. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Līzinga devējam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekli, tad Līzinga devējam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informējot Līzinga ņēmēju par izmaiņām, nosūtot Līzinga ņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku. Ja Līzinga ņēmējs nepiekrīt Līguma maksājumu palielinājumam vai samazinājumam, Līzinga ņēmējam ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līzinga devēja paziņojuma saņemšanas dienas vienpusēji atkāpties no šī Līguma, paziņojot par to Līzinga devējam. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līzinga devēja paziņojuma saņemšanas dienas Līzinga ņēmējs nav paziņojis Līzinga devējam par vienpusēju atkāpšanos no šī Līguma, tiek uzskatīts, ka Līzinga ņēmējs ir piekritis Līzinga devēja paziņotajam Līguma maksājumu palielinājumam vai samazinājumam.
11.9. Līzinga devējs rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Līzinga ņēmējam pa elektronisko pastu uz Līzinga pieprasījumā vai Līgumā norādīto vai vēlāk Līzinga ņēmēja Līzinga devējam paziņoto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi.

12. Procenti
12.1. Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Procentus no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Likumiskos procentus.
12.2. Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas (vai 366 dienas garajā gadā).
12.3. Līzinga devējs aprēķina Procentus, pamatojoties uz Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga.

13. Atteikuma tiesības
13.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.
13.2. Līzinga ņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Līzinga devējam rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Līzinga devējam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Līzinga devēja juridisko adresi vai pa e-pastu uz Līzinga devēja e-pasta adresi.
13.3. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Līzinga ņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājaslapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē: www.primero.lv.
13.4. Ja uz paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas brīdi jau ir izsniegta daļa no Kopējās līzinga summas Līguma noformēšanas komisijas samaksai un/vai izmaksāta Transportlīdzekļa pirkuma cena (Līzinga ņēmējam izsniegta Līzinga summa), Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas atmaksāt Līzinga devējam izsniegto Kopējo līzinga summu un uzkrātos Procentus. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas (vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā).
13.5. Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta. Līzinga ņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības un uzkrāto Procentu samaksu Līzinga devējam, kā arī Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Līzinga ņēmēja vārda.
13.6. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 13.1.p. noteiktajā termiņā Līzinga ņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, kaut arī atlīdzinot Līzinga devējam zaudējumus.

14. Līzinga termiņa pagarināšana
14.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības ierosināt Līzinga termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu Klientu apkalpošanas centrā vai (ii) no Līzinga pieprasījumā norādītās Līzinga ņēmēja e-pasta adreses nosūtot uz Līgumā vai Mājaslapā norādīto Līzinga devēja e-pasta adresi Līzinga termiņa pagarināšanas pieprasījumu šādā formātā: “Lūdzu pagarināt līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) termiņu”.
14.2. Nekavējoties pēc tam, kad Līzinga devējs ir saņēmis un izvērtējis Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu, Līzinga devējs pieņem lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Līzinga ņēmēju mutiski klātienē vai vienā no Vispārējo noteikumu 8.2.p. apakšpunktos norādītajiem veidiem.
14.3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja lēmuma par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Līzinga ņēmējam Līzinga ņēmējs apstiprina Līzinga termiņa pagarināšanu, no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Līzinga devēja kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) pagarināšanai”. Ja Līzinga devējs nav saņēmis Pagarināšanas maksu no Līzinga ņēmēja šajā punktā noteiktajā termiņā, Līzinga devēja lēmums par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Līzinga ņēmējam ir jāpiesakās Līzinga termiņa pagarināšanai atkārtoti.
14.4. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt Līzinga termiņa pagarināšanu, par to informējot Līzinga ņēmēju. Līzinga devējam nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Līzinga termiņu.
14.5. Līzinga termiņa pagarinājums stājas spēkā pēc tam, kad Līzinga devējs ir pieņēmis lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru un saņēmis Pagarināšanas maksu.
14.6. Nekavējoties pēc Līzinga termiņa pagarinājuma spēkā stāšanās Līzinga devējs nosūta Līzinga ņēmējam jaunu Grafiku.

15. Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi
15.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Līzinga devējam, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Līzinga ņēmējs saņem no Līzinga devēja pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 17.1.p.
15.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums lietot Transportlīdzekli saudzīgi, saskaņā ar tā lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja un Līzinga devēja, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus.
15.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati.
15.4. Līzinga ņēmējam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu.
15.5. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Līzinga devēja rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Līzinga ņēmēja laulātais, bērni un vecāki. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Līzinga ņēmējs ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Līzinga ņēmējs paliek pilnībā atbildīgs pret Līzinga devēju par Līguma noteikumu izpildi.
15.6. Līzinga ņēmējs apmaksā visus Papildus maksājumus un citus ar Transportlīdzekļa reģistrāciju un valsts tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, tajā skaitā apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Līzinga ņēmējam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam.
15.7. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Līzinga devēja rakstveida piekrišanas izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa pārņemšanas gadījumā ir Līzinga devēja īpašums.
15.8. Līzinga ņēmējam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts.
15.9. Līzinga ņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu.
15.10. Ja Līzinga devējam ir radušās aizdomas par iespējamu Līzinga ņēmēja saistību pret Līzinga devēju neizpildi, Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma uzrādīt Līzinga devējam Transportlīdzekli un dot iespēju Līzinga devējam pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli.
15.11. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar Transportlīdzekli saistīti strīdi, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.
15.12. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodot Transportlīdzekli ar ražotāja komplektāciju (ieskaitot, Transportlīdzekļa atslēgas) Līgumā noteiktajos gadījumos Līzinga devējam nekavējoties pēc tā pirmā pieprasījuma. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējumu Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības. Nodotajam Transportlīdzeklim jābūt ar ražotāja komplektāciju, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa parasto nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas dienā.
15.13. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Līzinga devējam ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, pārņemot Transportlīdzekli savā varā, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Līzinga ņēmējs termiņā nenodod Transportlīdzekli Līzinga devējam.
15.14. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt Līzinga devēju, ja:
15.14.1. Transportlīdzeklis pazūd, tiek bojāts, iet bojā, tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
15.14.2. mainās Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
15.14.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija;
15.14.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
15.14.5. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas process;
15.14.6. Līzinga ņēmējam vai Līzinga ņēmēja ģimenes loceklim, vai ar Līzinga ņēmēju cieši saistītai personai piešķirts statuss Politiski nozīmīga persona;
15.15. Līzinga ņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Līzinga ņēmējs uzņemas tikai, ja Līzinga ņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.
15.16. Līzinga ņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
15.17. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas nav veicis Tehniskās apskates pamatpārbaudi vai 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Līzinga devējs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus.
15.18. Līzinga ņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Līzinga ņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 EUR (trīs tūkstoši euro).
15.19. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Līzinga devēju, ja mainās Līzinga ņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija.
15.20. Ja no Līguma izrietošās Līzinga ņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Līzinga ņēmējs pilnvaro Līzinga devēju sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu.

16. Apdrošināšana
16.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums:

16.1.1. nekavējoties, no brīža, kad CSDD sistēmā Līzinga devējs tiek atzīmēts kā Transportlīdzekļa īpašnieks, nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšana vai arī pēc Līguma darbības beigām, līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis tiek atgriezts, ja iestājas kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, kad Līzinga ņēmējam ir pienākums atgriezt Transportlīdzekli Līzinga devējam;
16.1.2. 10 (desmit) kalendārās dienas pirms OCTA apdrošināšanas termiņa beigām nodrošināt atjaunotas OCTAS polises noformēšanu un nepieciešamības gadījumā, pēc Līzinga devēja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar atjaunoto OCTA apdrošināšanu.
16.1.3. nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanas līgums (ja tāds nepieciešams saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”), un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Līzinga devējam jaunu KASKO apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Līzinga devējam ieskenētu KASKO apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Līzinga devēja e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā KASKO apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.
16.2. Ja Līzinga ņēmējs nav izpildījis Pamatnoteikumu sadaļas „Īpašie noteikumi” vai Vispārējo noteikumu 16.1.p. prasības, Transportlīdzekļa apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Līzinga devējs, izvēloties apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju un apdrošināšanas termiņu pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums atlīdzināt Līzinga devējam tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līzinga ņēmējam iesniegto Līzinga devēja rēķinu, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
16.3. Ja Transportlīdzekļa apdrošināšanu veic Līzinga devējs, jo Līzinga ņemējs to nav veicis atbilstoši Līguma noteikumiem, tad Līzinga devējs nosūta Līzinga ņēmējam apdrošināšanas sertifikātu 5 (piecu) darba dienu laikā uz Līzinga ņēmēja elektroniskā pasta adresi vai uz Līgumā norādīto dzīvesvietas adresi.
16.4. Līzinga devējs var rīkot akcijas kuru ietvaros Līzinga devējs noformē Transportlīdzekļa apdrošināšanu un veic tās apdrošināšanas prēmijas apmaksu Līzinga ņēmēja vietā, iepriekš par to informējot Līzinga ņemēju. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja Transportlīdzeklis ir Līzinga devēja īpašumā un starp Līzinga devēju un Līzinga ņēmēju ir spēkā esošs Līgums. Ja Līgums tiek izbeigts vai apmaksāts, tad akcijas laikā noformētā OCTA apdrošināšana, pēc Līguma darbības beigām, netiek atjaunota.
16.5. Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga devējs ir tiesīgs noformēt OCTA polisi Līzinga ņēmēja vārdā, ja Puses pirms Līguma noslēgšanas par to atsevišķi ir vienojušās, par ko ir parakstīta attiecīga vienošanās, kura ir pievienota pie Līguma un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
16.6. Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga devējam ir tiesības izmantot Līzinga ņēmēja kontaktinformāciju, lai informētu par OCTA noformēšanas iespējām pie Līzinga devēja kā apdrošināšanas pakalpojuma starpnieka un apzinās, ka Līzinga devējam nav nepieciešama atsevisķa piekrišana šādas komunikācijas veikšanai, jo atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, šāda veida piedāvājuma izteikšana nav uzskatāma par komerciālu paziņojumu, sakarā ar to, ka Līzinga devējs ar savām darbībām nekādā veidā neveicina preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem, sakarā ar to ka OCTA apdrošināšana ir obligāta prasība, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Līzinga devējs nesagatavo individuālu piedāvājumu Līzinga ņēmējam, bet izsaka piedāvajumu par Līzinga devēja mājas lapā publicētā Cenrādī noteikto OCTA gada apdrošināšanas maksas apmaksas sadalīšanu termiņos, ja Līzinga ņēmējs apstiprina, ka vēlas, lai Līzinga devējs Līzinga ņēmēja vārdā noslēdz līgumu ar Līzinga devēja sadarbības partneri par OCTA apdrošināšanu.
16.7. Līzinga ņēmējam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”) un OCTA apdrošināšanas noteikumus.
16.8. Ja Pamatnoteikumos norādīts, Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšana nav obligāti nepieciešama no brīža, kad Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība ir mazāka par EUR 5000,00 (vai EUR 2500,00 motocikla gadījumā).
16.9. Transportlīdzekļa bojājuma, bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā Līzinga ņēmējam 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstveidā un izmantojot citus ātrās saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) jāinformē Līzinga devējs.
16.10. Ja tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, tā pēc Līzinga devēja ieskatiem tiek vai nu izmantota Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksu segšanai, vai novirzīta Līzinga ņēmēja no Līguma izrietošo parāda saistību pret Līzinga devēju dzēšanai. Ja apdrošināšanas atlīdzība tiek novirzīta Līguma maksājumu segšanai un tā ir lielāka par Līguma maksājumiem, ar Līzinga ņēmēja rakstisku piekrišanu tā tiek novirzīta parādsaistību dzēšanai starp Līzinga ņēmēju un Līzinga devēju atbilstoši citiem noslēgtajiem līgumiem (ja tādi pastāv). Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja parāda saistību pret Līzinga devēju dzēšanai, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīža samaksāt Līzinga devējam radušos starpību. Apdrošināšanas atlīdzības atlikumu, kas paliek pēc visu Līzinga ņēmēja parāda saistību pret Līzinga devēju segšanas Līzinga devējs izmaksā Līzinga ņēmējam.
16.11. Ja Transportlīdzeklis ir bojāts un Līzinga devējs ir piekritis apdrošināšanas atlīdzības izmantošanai Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksu segšanai, taču apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta vai tiek izmaksāta tādā apmērā, kas pilnībā nesedz Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksas, Līzinga ņēmējam ir pienākums:
16.11.1. turpināt Līguma maksājumu veikšanu;
16.11.2. no saviem līdzekļiem veikt Transportlīdzekļa atjaunošanu un remontu, kā arī pēc Līzinga devēja pieprasījuma uzrādīt Transportlīdzekli Līzinga devēja izraudzītam vērtētājam Transportlīdzekļa stāvokļa novērtēšanai.
16.12. Ja Transportlīdzekļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts Apdrošinātāja paziņojums, tad Līzinga ņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma brīža jāsamaksā Līzinga devējam Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citus maksājumus, kas aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
16.13. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
16.14. Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā pārstāv Līzinga devēju strīdos ar Apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

17. Pilnvarojums
17.1. Līzinga devējs pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru šādos gadījumos:
17.1.1. Vispārējo noteikumu 15.1. un 16.12. p. noteiktajos gadījumos;
17.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Līzinga devēju.
17.2. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 17.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Līzinga devējam nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru.

18. Saistību izpilde
18.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Līzinga ņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Līzinga devējs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks, pēc Līzinga devēja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Līzinga ņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Līzinga ņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Līzinga ņēmējs.
18.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Līzinga devējam Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību, visu tam pienākošos Procentu summu, kā arī aprēķinātos Līgumsodus (ja tādi tikuši piemēroti) un Līzinga devējs saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodevis īpašuma tiesības Līzinga ņēmējam uz Transportlīdzekli. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līgumā noteikto saistību izpildes dienas, Līzinga devējam ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD.
18.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Līzinga devēja kontā.
18.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 20.4.p. minētiem apstākļiem iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Līzinga devējs nosūtījis Līzinga ņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.
18.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:
18.5.1. Procentu samaksai;
18.5.2. ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu samaksai (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD, administratīvie sodi, Papildus maksājumi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistītie izdevumi);
18.5.3. Līzinga (kredīta) summas atmaksai;
18.5.4. Līguma noformēšanas komisijas un citu Līzinga devēja komisiju samaksai;
18.5.5. Līgumsoda samaksai.

19. Atbildība
19.1. Līzinga ņēmējam ir jāziņo Līzinga devējam, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par Līzinga ņēmēja maksātnespēju, 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad pieteikums iesniegts tiesā.
19.2. Ar Transportlīdzekļa pieņemšanas brīdi saskaņā ar Vispārējo noteikumu 9.3.p. noteikumiem Līzinga ņēmējs uzņemas risku par nejaušu gadījumu (Transportlīdzekļa bojāeja vai bojājums) un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību.
19.3. Līzinga devējs ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.
19.4. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda vai pārkāpj jebkuras Vispārējo noteikumu 6.4., 6.5., 15.1.-15.3., 15.6.-15.8., 16.5.,16.9.2., 19.1. vai 21.12.p. noteiktās saistības, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru saistību neizpildes gadījumu, izņemot, ja šāda pārkāpuma rezultātā Līzinga devējs ir izlietojis Vispārējo noteikumu 20.4.p. paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma.
19.5. Par Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietverto noteikumu vai Vispārējo noteikumu 15.4., 15.5. vai 16.1.3. p. pārkāpšanu Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Transportlīdzekļa pirkuma cenas, izņemot, ja šāda pārkāpuma rezultātā Līzinga devējs ir izlietojis Vispārējo noteikumu 20.4.p. paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma.
19.6. Par Vispārējo noteikumu 15.9., 15.10., 15.14., 16.1.1. vai 16.7. p. noteikto Līzinga ņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), Līzinga devējs ir tiesīgs piemērot Līzinga ņēmējam Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, izņemot, ja šāda pārkāpuma rezultātā Līzinga devējs ir izlietojis Vispārējo noteikumu 20.4.p. paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma.
19.7. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.
19.8. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Līzinga devējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Līzinga devēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ, ko Līzinga devējs nav varējis vai ko Līzinga devējam nebija pienākums novērst.

20. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
20.1. Līgums stājas spēkā un tiek uzskatīts par noslēgtu dienā, kad abas Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus, un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. Vispārējie noteikumi netiek parakstīti, un tie Līzinga ņēmējam tiek nosūtīti uz Līzinga ņēmēja e-pasta adresi 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, kā arī Līzinga ņēmējam tie jebkurā laikā ir pieejami Līzinga devēja interneta vietnē www.primero.lv. Gadījumā, ja Puses paraksta arī Vispārējos noteikumus, tad Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus un Vispārējos noteikumus, un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei un Vispārīgie noteikumi uz Līzinga ņēmēja e-pastu tiek sūtīti pēc Līzinga devēja izvēles.
20.2. Parakstot Līgumu atbilstoši Vispārīgo noteikumu 20.1. punktā noteiktajam, Līzinga ņēmējs apliecina, ka ir izlasījis un pilnībā sapratis Līguma noteikumus – gan Pamatnoteikumus, gan Vispārējos noteikumus, kā arī saņēmis Pamatnoteikumu eksemplāru, un apņemas pildīt Līgumā noteiktās saistības. Gadījumā, ja Puses ir parakstījušas arī Vispārējos noteikumus, tad Līzinga ņēmējs apliecina, ka ir saņēmis parakstītus gan Pamatnoteikumus, gan Vispārējos noteikumus.
20.3. Līgums automātiski zaudē savu spēku, ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 9.1.p. minētās pilnvaras izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neizpilda Vispārējo noteikumu 9.2.p. noteikumus.
20.4. Līzinga devējs ir tiesīgs, rakstiski informējot Līzinga ņēmēju, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:
20.4.1. Līzinga ņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Līzinga devēja rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) kalendārās dienas;
20.4.2. Līzinga ņēmējs ir pārkāpis jebkuru no šādiem Vispārējo noteikumu punktiem: 3.2., 15.14. vai 15.18.p.;
20.4.3. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Līzinga devējam pieņemamu Līzinga ņēmēja saistību nodrošinājumu;
20.4.4. Līzinga ņēmējs Līzinga devējam iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju (tajā skaitā, par Transportlīdzekļa stāvokli, ceļu vai ūdens satiksmes negadījumiem, kuros cietis Transportlīdzeklis, Transportlīdzekļa papildus aprīkojumu un bojājumiem) un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Līzinga ņēmēja saistību izpildi vai Līzinga devēja lēmumu par Līzinga piešķiršanu;
20.4.5. Transportlīdzekļa vērtība Līzinga ņēmēja darbību vai bezdarbības rezultātā kļuvusi zemāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību vairāk par 10% (desmit procentiem) un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līzinga devēja rakstiska iesnieguma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav atmaksājis Līzinga devējam šādu radušos starpību starp Transportlīdzekļa vērtību un Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību;
20.4.6. Līzinga ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Vispārējo noteikumu 15.2., 15.3., 15.9., 15.10.p. vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktos pienākumus un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti;
20.4.7. Līzinga ņēmējs pārkāpj Vispārējo noteikumu 15.4., 15.5. vai 15.7.p., kā rezultātā Transportlīdzekļa vērtība kļuvusi zemāka vairāk par 10% (desmit procentiem);
20.4.8. galvinieks – juridiska persona, kas galvojis par Līzinga ņēmēja saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā Papildus nodrošinājuma līguma noteikumus, vai citādi kļūst neiespējama Papildus nodrošinājuma līguma izpilde, un 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Līzinga devējam pieņemamu galvojumu;
20.4.9. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Līzinga ņēmēja saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, kļūst maksātnespējīgs vai neievēro attiecīgā Papildus nodrošinājuma līguma noteikumus, vai citādi kļūst neiespējama Papildus nodrošinājuma līguma izpilde, un 15 (piecpadsmit) kalendāro darba dienu laikā pēc Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Līzinga devējam pieņemamu galvojumu;
20.4.10. pret Līzinga ņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības;
20.4.11. Līzinga ņēmējs likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
20.4.12. ja Līzinga ņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā nav apdrošinājis Transportlīdzekli un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Līzinga devēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
20.4.13. ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par Līzinga ņēmēja maksātnespējas pasludināšanu;
20.4.14. Līzinga ņēmējs ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu.
20.5. Līzinga devēja vienpusējas atkāpšanās gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums nekavējoties pēc Līzinga devēja pieprasījuma nodot Transportlīdzekli Līzinga devējam vai tā pilnvarotai personai, un 7 (septiņu) darba dienu laikā samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Transportlīdzekļa nodošanas brīdim, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Līzinga devējam saskaņā ar šo Līgumu.
20.6. Līzinga devējam atkāpjoties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 20.4.3.p., Līzinga ņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas brīža jāsamaksā Līzinga devējam Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ja tāda ir, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citiem maksājumiem, kas pienākas Līzinga devējam saskaņā ar Līgumu, vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums.
20.7. Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa vai Līzinga devējs vienpusēji atkāpjas no Līguma (izņemot Vispārējo noteikumu 20.4.3.p. noteiktos gadījumus), Līzinga devējs ir tiesīgs pārdot Transportlīdzekli par brīvu cenu. Pirms Transportlīdzekļa pārdošanas Līzinga devējs veic Transportlīdzekļa novērtēšanu, nosakot Transportlīdzekļa tirgus vērtību un ātrās realizācijas vērtību. Līzinga devējs sākotnēji piedāvā Transportlīdzekli iegādāties par tirgus vērtību, bet, ja pēc Līzinga devēja noteiktā laika Transportlīdzeklis par tirgus vērtību netiek pārdots – par ātrās realizācijas vērtību. Ja pēc Līzinga devēja noteiktā termiņa Transportlīdzeklis netiek pārdots arī par ātrās realizācijas vērtību, Līzinga devējs piedāvā Transportlīdzekli iegādāties par Līzinga devēja noteiktu brīvu cenu. No Transportlīdzekļa pārdošanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti Līzinga ņēmēja saistību izpildei Vispārējo noteikumu 18.5.p. noteiktajā kārtībā. Līzinga ņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas jāsedz starpība starp Līzinga ņēmēja parādu, ko veido visu Vispārējo noteikumu 18.5.p. minēto maksājumu kopsumma, un cenu, par kādu Līzinga devējs saskaņā ar Līguma noteikumiem pārdod Transportlīdzekli Trešajai personai.
20.8. Pēc Līguma termiņa beigām, kad Līzinga ņēmējs ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības un veicis visus paredzētos maksājumus un pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Līzinga devēju, Līzinga devējs nodod Līzinga ņēmējam īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli. Šajā punktā noteikto īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD par saviem līdzekļiem apņemas veikt Līzinga ņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām. Līzinga devējs nodod un Līzinga ņēmējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Līzinga ņēmēja vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams.

21. Citi noteikumi
21.1. Ja Līgums noslēgts attālināti, Līzinga devējs pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Līzinga ņēmēja pasta adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Līzinga devēja puses.
21.2. Līzinga devējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Līzinga ņēmējam uz Līgumā vai Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Līzinga ņēmējam, un to veikšanas periodi.
21.3. Līzinga ņēmējam ir tiesības saņemt, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Līzingu Līzinga devējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.
21.4. Ja Līzinga ņēmējs pieprasa Līzinga devējam izsniegt rakstveida informāciju par Līzinga ņēmēja saistību pret Līzinga devēju izpildes vēsturi, Līzinga devējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un personas identificēšanas, un Līzinga devējam ir tiesības pieprasīt no Līzinga ņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7 EUR (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Līzinga devējs sniedz Līzinga ņēmējam ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un personas identificēšanas, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu (ja pieprasījumi sniegt šādu informāciju tiek saņemti ne biežāk kā divas reizes gadā).
21.5. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.
21.6. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.
21.7. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Puses pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Līzinga pieprasījumā, vai ko viena Puse otrai Pusei ir paziņojusi vēlāk. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.
21.8. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Līzinga devējs ir tiesīgs veikt jebkādu Līzinga ņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Līzinga ņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir maksātspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, apdrošināšanas noformēšanai, un citiem mērķiem saskaņā ar Līzinga devēja Privātuma Politiku.
21.9. Līzinga devējam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Līzinga ņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Līzinga ņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Līzinga ņēmēju Līguma izpildes ietvaros.
21.10. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka finansējums Līzinga izsniegšanai Līzinga ņēmējam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un Līzinga ņēmēja veiktais Līguma maksājums var tikt izmantots Līzinga devēja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Līzinga devēja un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Līzinga devējs var nodot Līzinga ņēmēja personas datus minētajai Trešajai personai.
21.11. Parakstot šo Līgumu Līzinga ņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Līzinga devēja Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Līzinga devēja apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem.
21.12. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus, tajā skaitā, gadījumus, kad Līzinga ņēmējs atklāj informāciju Trešajām personām Līzinga ņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas nolūkos.
21.13. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārība:
21.13.1. piedāvājumu Līguma grozījumiem Līguma, t.sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, Līzinga devējs publicē Mājaslapā un nosūta uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi;
21.13.2. Līzinga ņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Līzinga devējs. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Līzinga devējs informē Līzinga ņēmēju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās;
21.13.3. Līzinga ņēmējs piekrīt/nepiekrīt Līzinga devēja piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), nosūtot e-pasta vēstuli no Līzinga pieprasījumā norādītā Līzinga ņēmēja e-pasta adreses uz Līgumā vai Mājaslapā norādīto Līzinga devēja e-pasta adresi šādā formātā: „Piekrītu” vai, ja noraida Līguma grozījumus – „Nepiekrītu”.
21.14. Līzinga ņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Līzinga devēja rakstiskas piekrišanas.
21.15. Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Līzinga ņēmējam vispirms vēršoties pie Līzinga devēja ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt pārrunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas atrisināt strīdu pārrunu ceļā, Līzinga ņēmējam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Strīdu izskatīšanai tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
21.16. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Līzinga devēja un viens pie Līzinga ņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 

1. Definīcijas

1.1. Šajā Līgumā lietojamiem terminiem ir šāda nozīme, ja vien no teksta konteksta neizriet citāti:

Aizdevuma maksājums

Aizņēmēja ikmēneša maksājumi Aizdevējam Aizdevuma (kredīta) summas atmaksai.

Līguma noformēšanas komisija

Pamatnoteikumos norādītā komisija par Aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.

Aizdevuma (kredīta) summa

Pamatnoteikumos noteiktā aizdevuma summa, ko Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam un ko Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Līgums

šis Aizņēmēja un Aizdevēja starpā noslēgtais aizdevuma līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem..

Aizdevuma kopējās izmaksas

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa, Līguma noformēšanas komisija, Procenti un visas izmaksas, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu un kas Aizdevējam ir zināmas.

Līgumsods

Pamatnoteikumos un Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.

Aizdevuma pieprasījums

atbilstoši Vispārējo noteikumu 3.nodaļai Klientu apkalpošanas centrā, Aizdevēja mājas lapā www.primero.lv vai Aizdevēja sadarbības partneru mājas lapās (www.autotev.lv vai www.mogo.lv) noformēts Aizņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Aizdevēja Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Pagarināšanas maksa

samaksa Aizdevējam par Aizdevuma termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Aizdevējs nosaka un piedāvā Aizņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 12.5.

Aizdevuma termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevumu, veicot Aizdevuma maksājumus un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Aizdevuma termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Aizdevuma termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Politiski nozīmīga persona

persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Aizdevums

atlīdzības darījums, kurā Aizdevējs uz šī Līguma pamata nodod Aizņēmējam naudu (Aizdevuma summu) patēriņa vajadzībām atbilstoši Līguma Pamatnoteikumos noteiktajam Aizdevuma mērķim un kurš Aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot Aizdevējam naudu (Aizdevuma summu), maksājot Procentus par visu Aizdevuma summas lietošanas laika periodu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Aizņēmēja pasta adrese

Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Aizdevējam sniegtā Aizņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.

Identifikācijas maksājums

apstiprinājuma maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem Aizņēmējs maksā, lai Aizdevējs varētu veikt Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta identifikāciju, un kā apliecinājumu Līguma noteikumu apstiprināšanai.

Identifikācijas maksājums netiek atmaksāts ne Līguma atteikuma, ne izbeigšanas gadījumā.

Privātuma Politika

Aizdevēja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā un mērķi kādiem Aizdevējs apstrādā klientu, tai skaitā, Aizņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama (https://www.primero.lv/lv/privacy-policy).

Amortizācijas metode

Aizdevuma maksājumi ir vienādi visos Aizdevuma termiņa mēnešos.

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa.

Anuitātes metode

Aizdevuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Aizdevuma termiņa mēnešos.

Procenti

Pamatnoteikumos noteikta atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Aizdevuma summas līdz Līguma izpildei vai izbeigšanai.

Cenrādis

Mājas lapā publicētais spēkā esošais Aizdevēja cenrādis ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem, kurā norādīti Aizdevēja parāda piedziņas un tamlīdzīgi izdevumi.

Procentu likme

Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.

E-identifikācija

Aizņēmēja identitāti apliecinošu datu iegūšana no kredītiestādes, izmantojot:

1) Identifikācijas maksājumu; vai

2) metodi identitāti apliecinošu datu apmaiņa elektroniski starp autentifikācijas servisa sniedzēju, kuru Aizdevēja mājas lapā www.primero.lv vai Aizdevēja sadarbības partneru mājas lapās www.autotev.lv vai www.mogo.lv izvēlas Aizņēmējs, un Aizdevēju, kā rezultātā Aizdevējs, saņemot no kredītiestādes Aizņēmēja identitāti apliecinošus datus, var identificēt Aizņēmēju.

Izmantojot E-identifikāciju, Aizņēmējs piekrīt tā identitāti apliecinošu datu nodošanai Aizdevējam.

Puse/s

Aizņēmējs vai/un Aizdevējs.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

Neizmaksātā Aizdevuma summa

Aizdevuma summa uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Aizdevuma summu un Aizņēmēja veiktajiem Aizdevuma maksājumiem.

Gada procentu likme (GPL)

Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem MK Noteikumiem un tiek norādīta Pamatnoteikumos. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu Aizdevuma termiņu, maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noformēšanu pie Aizdevēja. Aprēķinā netiek ņemti vērā Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi, Pagarināšanas maksa, Līgumsodi un apstiprinājuma maksa par Līguma izmaiņām.

Mājas lapa

Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.primero.lv vai Aizdevēja sadarbības partneru mājas lapas www.autotev.lv vai www.mogo.lv.

Grafiks

Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Aizdevuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.

MK Noteikumi

spēkā esošie Latvijas Republikas 2016.gada 25.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”

Grafika sastādīšanas metode

Anuitātes vai Amortizācijas metode.

Lietotāja profils

Aizņēmēja patstāvīgi izveidota personalizēta sadaļa Aizdevēja Mājas lapā ar individuālu pieeju tikai Aizņēmējam, ko nodrošina Aizņēmēja izveidota parole. Lietotāja profils satur paša Aizņēmēja norādītus personas datus un citu informāciju, kā arī Aizdevēja ievietotus individualizētus datus par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju un Aizdevēja piedāvājumus Aizņēmējam.

Klientu apkalpošanas centrs

Aizdevēja sadarbības partnera AS “mogo” struktūrvienība, kurā tiek nodrošināti Aizdevēja pakalpojumi.

Aizdevēja banka un konts

Aizdevēja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Aizņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.

Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa un visas izmaksas, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu.

Transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), kuru Aizņēmējs iegādāsies pēc Līguma noslēgšanas.

Likumiskie procenti

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

Trešā persona

jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Līguma maksājumi

Aizņēmēja par labu Aizdevējam veikti maksājumi, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Aizdevuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

Aizņēmējs

Līguma Pamatnoteikumos norādītā fiziskā persona.

Aizdevējs

AS “Primero Finance”, vienotais reģistrācijas Nr.40203148375, juridiskā adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010

1.2. Visi šī Līguma pielikumi veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Atsauce uz šo Līgumu ietver arī tā pielikumus. Ja Līgums ir pretrunā ar tā pielikumiem, Līgums ir noteicošais. Ja Vispārējie noteikumi ir pretrunā ar Pamatnoteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme.
1.3. Līguma punktu un citu nosacījumu nosaukumi ir iekļauti tikai ērtībai un neietekmē Līguma interpretāciju.

2. Līguma priekšmets

2.1. Noslēdzot šo Līgumu Aizdevējs aizdod un Aizņēmējs pieņem Aizdevumu Pamatnoteikumos noteiktajā apmērā un apņemas veikt Aizdevuma atmaksas, Procentu un citus Līgumā noteiktos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

2.2. Aizņēmējs apņemas izlietot visu Aizdevuma summu Transportlīdzekļa iegādei uz sava vārda.

3. Aizdevuma pieprasījums

3.1. Pirms Aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas Aizņēmēja Mājas lapā vai Klientu apkalpošanas centrā var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.

3.2. Lai iesniegtu Aizdevuma pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

3.2.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

3.2.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;

3.2.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;

3.2.4. Aizņēmējs ir Aizdevumu pieprasa savā vārdā un interesēs;

3.2.5. Aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

3.3. Iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam ir atvērts konts, kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, Aizņēmējs ir tiesīgs brīvi rīkoties.

3.4. Aizņēmējs vēlmi saņemt Aizdevumu apstiprina vienā no šādiem veidiem:

3.4.1. parakstot Aizdevuma pieprasījumu klātienē un iesniedzot to Klientu apkalpošanas centrā; vai

3.4.2. apstiprinot Aizdevuma pieprasījumu Aizdevēja Mājas lapā www.primero.lv vai pie tā sadarbības partneriem www.autotev.lv vai www.mogo.lv, identificējot sevi neklātienē ar Aizņēmēja bankas datu pārraides tiešsaisti attiecīgajā vai veicot identifikācijas maksājumu; vai

3.4.3. parakstot Aizdevuma pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot Aizdevējam uz e-pastu: info@primero.lv; vai

3.4.4. apstiprinot Aizdevuma pieprasījumu savā Lietotāja profilā.

4. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana

4.1. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Aizdevumu. Ja Aizdevuma piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs nekavējoties uz bez maksas informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

4.2. Aizdevējs ir tiesīgs nepiekrist Aizņēmēja pieprasītajai aizdevuma summai un, balstoties uz Aizņēmēja kredītriska un maksātspējas novērtējumu, piedāvāt citu aizdevuma summu, kuru Aizņēmējs var apstiprināt vai noraidīt. Šādā gadījumā nav nepieciešami labojumi Aizdevuma pieprasījumā, bet galīgo aizdevuma summu Aizņēmējs apstiprina parakstot vai apstiprinot Līguma noteikumus atbilstoši Pamatnoteikumos noteiktajai kārtībai.

4.3. Aizņēmējam ir tiesības pieteikties Aizdevumam neierobežotu reižu skaitu. Aizdevējam ir tiesības neizskatīt Aizdevuma pieprasījumu un nepieņemt Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgto Aizdevuma vai līzinga līgumiem, ka arī līgumus, kas noslēgti ar saistītajām sabiedrībām AS “mogo” (50103541751) un/vai AS “Renti” (40203174147).

4.4. Aizņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju, ja tāda tiek piemērota. Līguma noformēšanas komisija tiek pievienota Aizdevuma summai un Aizdevējs to ietur no Aizdevuma summas nekavējoties pēc šī Līguma noslēgšanas. Līguma noformēšanas komisijas atmaksa tiek sadalīta vienādos maksājumos, kas tiek pieskaitīti katram Aizdevuma maksājumam, ko Aizņēmējs samaksā saskaņā ar Grafiku.

4.5. Aizdevēja izteikts Aizdevuma piedāvājums ir spēkā 3 (trīs) darba dienas no tā izteikšanas. Minētais termiņš skaitāms no dienas, kad piedāvājums izteikts telefoniski vai klātienē, nosūtīts e-pastā vai ievietots apstiprināšanai Aizņēmēja lietotāja profilā. Ja Aizņēmējs to termiņā nav apstiprinājis atbilstoši Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Aizdevējam tas vairs nav saistošs un, saņemot Aizņēmēja vēlāku apstiprinājum vai citu Aizdevuma pieteikumu no Aizņēmēja, Aizdevējs pēc savas izvēles šo pieteikumu var noraidīt, atjaunot izteikto Aizdevuma piedāvājumu vai izteikt citu piedāvājumu.

5. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā vai parakstot Līgumu ar drošu elektronisko parakstu

5.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 3. un 4. nodaļas noteikumiem.

5.2. Nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs klātienē vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) ir saņēmis Aizdevuma pieprasījumu un ir to izvērtējis, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu un informē par Aizņēmēju par pieņemto lēmumu.

5.3. Ja Aizdevējs ir apstiprinājis Aizdevuma piešķiršanu, tad:

5.3.1. Līguma noteikumi tiek izskaidroti Aizņēmējam un Līgums tiek noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā Aizņēmēja klātienē. Aizdevuma pieprasījuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Aizņēmējam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses; vai

5.3.2.  Aizdevuma piedāvājums un Līgums Aizņēmējam tiek nosūtīts uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, ja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizdevēja e-pasta nosūtīšanas Aizdevējs e-pastā saņem no Aizņēmēja puses ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Līgumu redakcijā, kas sakrīt ar Aizdevēja sūtīto.

6. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana, ja Aizdevuma pieprasījums iesniegts Mājas lapā ar E-identifikāciju

6.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 3. un 4. nodaļas noteikumiem.

6.2. Nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieprasījumu, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu.

6.3. Ja Aizdevējs ir apstiprinājis Aizdevuma piešķiršanu, tad Aizdevējs noformē Aizdevuma piedāvājumu un informē par to Aizņēmēju vienā no šādiem veidiem:

6.3.1. zvanot Aizņēmējam uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja tālruņa numuru un informējot Aizņēmēju par piedāvāto Aizdevuma summu un saņemšanas noteikumiem, Līguma darbības (Aizdevuma) termiņu, Aizdevuma mērķi, aizņēmuma procentu likmi, Aizdevuma atmaksai veicamo maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kā arī kārtību, kādā maksājumus novirzīs dažādu nesamaksāto maksājumu samaksai;
6.3.2. nosūtot Aizņēmējam uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Aizdevuma piedāvājumu un Līgumu.

6.4. Līgums stājas spēkā, kad:

6.4.1. Aizdevējs piedāvājumu ir izteicis telefoniski un Aizņēmējs telefonsarunas laikā ir apstiprinājis piekrišanu Līguma noteikumiem; vai

6.4.2. Aizdevējs piedāvājumu ir izteicis e-pastā, nosūtot Aizņēmējam Līgumu, un Aizņēmējs piekrišanu Līguma noteikumiem ir izteicis e-pasta sūtījuma veidā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizdevēja e-pasta nosūtīšanas datuma.

6.5. Apstiprinot Aizdevuma pieprasījumu Mājas lapā ar E-identifikāciju un veicot Vispārējo noteikumu 6.4. punktā minētās darbības, Aizņēmējs apliecina vēlmi saņemt Aizdevumu, kā arī to, ka ir iepazinies ar un piekritis Līguma noteikumiem un atzīsts tos par sev saistošiem.

7. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana Aizņēmēja Lietotāja profilā

7.1. Šīs nodaļas noteikumi tiek piemēroti papildus Vispārējo noteikumu 3. un 4. nodaļas noteikumiem.

7.2. Nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs Lietotāja profilā ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieprasījumu, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu.

7.3. Ja Aizdevējs ir apstiprinājis Aizdevuma piešķiršanu, tad Aizdevējs noformē Aizdevuma piedāvājumu un ievieto to kopā ar Līgumu apstiprināšanai Aizņēmēja Lietotāja profilā.

7.4. Līgums stājas spēkā, kad Aizdevējs Aizņēmēja Lietotāja profilā ir ievietojis Aizdevuma piedāvājumu un Aizņēmējs Lietotāja profilā apstiprina piekrišanu Aizdevuma piedāvājumam un Līguma noteikumiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizdevuma piedāvājuma ievietošanas

7.5. Ar autorizāciju savā Lietotāja profilā, Lietotāja profilā apstiprinātu Aizdevuma pieprasījumu un Līguma noteikumu apstiprināšanu, Aizņēmējs apliecina vēlmi saņemt Aizdevumu, kā arī to, ka ir iepazinies ar un piekritis Līguma noteikumiem un atzīsts tos par sev saistošiem.

8. Aizdevuma summas izsniegšana

8.1. Aizdevuma summa Aizņēmējam tiek izsniegta ar bezskaidras naudas maksājumu, pārskaitot to uz Pamatnoteikumos norādīto Aizņēmēja kontu, tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:

8.1.1. ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums, ja tāds ir paredzēts Pamatnoteikumos;

8.1.2. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Aizdevuma summas izmaksai, ja tādi ir paredzēti.

8.2. Ar Vispārējo noteikumu 8.1. punktā minēto maksājumu veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevuma summu (tā attiecīgo daļu).

9. Līguma maksājumi

9.1. Aizņēmējs apņemas veikt Aizdevuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Aizdevējs sagatavo un iesniedz Aizņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu.

9.2. Aizņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu.

9.3. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.

9.4. Ja Aizņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 9.3.punkta noteikumiem, tad Aizdevējam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Līguma šajā punktā minētajiem apstākļiem Aizdevējs apņemas informēt par to Aizņēmēju vienā no Līguma, zvanot uz tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu, kas norādīs Pamatnoteikumos.

9.5. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Aizdevuma summu pilnībā vai daļēji pirms Aizdevuma termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu rakstiski paziņojot Aizdevējam 3 (trīs) dienas iepriekš. Ja Aizņēmējs atmaksā Aizdevuma summu pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Aizņēmējam ir jāsamaksā Aizdevējam Neizmaksātā Aizdevuma summa, kā arī Procenti un citi maksājumi par to laikposmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnībā nokārto savas saistības saskaņā ar Līgumu. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā.

9.6. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā.

9.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Aizdevējam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Aizdevumu, tad Aizdevējam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Aizņēmēju par izmaiņām, nosūtot Aizņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku.

9.8. Aizdevējs rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem un citiem Līguma ietvaros veicamajiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu un citiem maksājumiem tiks nosūtīti Aizņēmējam pa elektronisko pastu uz Aizdevuma pieprasījumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.

10. Procenti

10.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus no Neizmaksātās Aizdevuma summas par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Aizņēmējs maksā Aizdevējam Likumiskos procentus.

10.2. Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā.

10.3. Aizdevējs aprēķina Procentus, pamatojoties uz Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga, izņemot Līguma Pamatnoteikumos noteikto gadījumu – Aizdevuma mērķa neievērošanu, kas Aizdevējam dod tiesību vienpusēji paaugstināt sākotnēji noteikto Procentu likmi. Grozītā Procentu likme stājas spēkā pēc tam, kad par to Aizdevējs informējis Aizņēmēju, nosūtot rakstisku paziņojumu uz Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi. Ja Aizņēmējs nevēlas turpināt izmantot Aizdevumu ar grozīto Procentu likmi, Aizņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Aizdevējam 2 (divas) darba dienas iepriekš un atmaksājot Aizdevējam visu Neizmaksāto Aizdevuma summu, kā arī Procentus par to laikposmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnībā nokārto savas saistības saskaņā ar Līgumu, un citus Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.

11. Atteikuma tiesības

11.1. Aizņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.

11.2. Aizņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Aizdevējam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai e-pastu uz info@primero.lv.

11.3. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Aizņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, atteikuma veidlapu var lejupielādēt Aizdevēja Mājas lapā www.primero.lv.

11.4. Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Aizdevējam visu Neizmaksāto Aizdevuma summu, kā arī Procentus par to laikposmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnībā nokārto savas saistības saskaņā ar Līgumu. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā.

11.5. Aizņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmēja Identifikācijas maksājums netiek atmaksāts. Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Aizdevuma summas un uzkrāto Procentu samaksu Aizdevējam.

11.6. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 11.1. un 11.4. punktā noteiktajā termiņā Aizņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, bet Aizņēmējs var izmantot tiesību atmaksāt Aizdevumu pirms termiņā (Vispārīgo noteikumu 9.5. punkts).

 

12. Grozījumu veikšana

12.1. Ja Aizņēmējs vēlas veikt izmaiņas Pamatnoteikumos, piemēram, mainīt Grafikā noteikto Aizdevuma maksājuma veikšanas datumu, pagarināt Aizdevuma termiņu vai atlikt Aizdevuma maksājumus, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam attiecīgu iesniegumu vienā no šādiem veidiem: (i) klātienē Klientu apkalpošanas centrā, (ii) no Aizdevuma pieteikumā vai Līgumā norādītā e-pasta nosūtot uz Aizdevēja e-pastu info@primero.lv, vai (iii) piesakot izmaiņas Lietotāja profilā.

12.2. Iesniegumā par grozījumiem ir skaidri un saprotami jānorāda Aizņēmēja lūgums un Līguma numurs. Aizdevējs ir tiesīgs neizskatīt iesniegums, kas saņemti no e-pasta, kas neatbilst Aizdevuma pieteikumā vai Līgumā norādītajam un iepriekš nav bijis pienācīgā kārtā Aizdevējam paziņots.

12.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt grozījumu veikšanu, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot atteikumu.

12.4. Ja Aizdevējs pieņem lēmumu par grozījumu veikšanu, tad Aizdevējs par to informē Aizņēmēju telefoniski un vienošanos par grozījumiem nosūta saskaņošanai e-pastā vai ievieto saskaņošanai Aizņēmēja Lietotāja profilā.

12.5. Par grozījumu veikšanu Aizdevējs ir tiesīgs piemērot komisijas maksu atbilstoši Cenrādī noteiktajam. Ja Cenrādī kādam no grozījumu veidiem, nav paredzēta maksa vai grozījums ir bezmaksas, tad jebkura gadījumā tiek piemērota komisijas maksa Identifikācijas maksājuma apmērā.

12.6. Aizņēmējs ir tiesīgs piekrist vai atteikties no piedāvātajiem grozījumiem. Piekrišanu Aizņēmējs apstiprina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc grozījumu saņemšanas e-pastā vai ievietošanas saskaņošanai Lietotāja profilā, veicot Aizdevēja rēķinā norādītās komisijas maksas samaksu, maksājuma mērķī norādot “piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) grozījumiem”.

12.7. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja Vispārējo noteikumu 12.6. punktā noteiktajā termiņā Aizdevējs ir saņēmis korektu komisijas maksas maksājumu, kuru pēc maksājuma veicēja un mērķa ir iespējams ar identificēt ar Līgumu. Ja komisijas maksājums noteiktajā termiņā nav saņemts vai to nav bijis iespējams identificēt, tad grozījumi nestājas spēkā un Aizņēmējam ir jāiesniedz jauns iesniegums par grozījumu veikšanu.

12.8. Veicot komisijas maksas maksājumu, Aizņēmējs apliecina piekrišanu grozījumiem un atzīsts tos par sev saistošiem.

12.9. Aizdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus Vispārīgajos noteikumos. Ja Aizdevējs veic grozījumus Vispārīgajos noteikumos, tad Vispārīgo noteikumu jaunā redakcija tiek ievietota Aizdevēja Mājas lapā www.primero.lv ar skaidru norādi ar datumu, no kura tā ir spēkā. Līgumam ir piemērojama tā Vispārīgo noteikumu redakcija, kura ir attiecināma uz laika posmu, kurā Līgums noslēgts.

12.10. Aizdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī grozīt Cenrādi noteiktās izmaksas, nosūtot par to informāciju uz Aizņēmēja e-pastu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un publicējot jauno Cenrādi Aizdevēja mājas lapā www.primero.lv.

13. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

13.1. Aizņēmējam ir pienākums reģistrēt Transportlīdzekli uz sava vārda 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un nekavējoties iesniegt Aizdevējam Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.

13.2. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad tiesā iesniegts pieteikums par Aizņēmēja maksātnespēju, rakstiski informēt par to Aizdevēju un 5 (piecu) dienu laikā pēc tiesas sprieduma rakstiski informēt Aizdevēju, ja ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process.

13.3. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

13.4. Aizņēmēja pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā informēt Aizdevēju, ja attiecībā Aizņēmēju vai Aizņēmēja ģimenes locekli, vai ar Aizņēmēju cieši saistītu personu var tikt attiecināts Politiski nozīmīgas personas statuss.

13.5. Aizņēmēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt dokumentu/s, kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo sešu mēnešu laikā, kā sniegt patiesu un pilnīgu informāciju un dokumentus, ka Aizdevējam ir nepieciešama, lai veiktu Aizņēmēja kā klienta izpēti atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likumā noteiktajām prasībām.

13.6. Aizņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, trešajām personām nenodod informāciju, iekārtas un dokumentus, ko varētu izmantot Aizņēmēja identifikācijai, tajā skaitā, bet ne tikai Lietotāja profila un/vai internetbankas piekļuves datus/iekārtas, viedierīces un personu apliecinošu dokumentu. Aizņēmējs uzņemas pilnu atbildību par minētās informācijas, iekārtu un dokumentu glabāšanu slepenībā un visus riskus un zaudējumus, ja trešās personas tos izmantos noziedzīgu nodarījumu veikšanai pret Aizņēmēju un/vai Aizdevēju.

13.7. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Aizdevēju, ja mainās Aizņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija.

13.8. Aizņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 euro.

13.9. Ja no Līguma izrietošās Aizņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu, tajā skaitā, bet ne tikai informāciju par Līguma neizpildi un parāda apmēru.

14. Saistību izpilde

14.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Aizņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Aizdevējs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks, pēc Aizdevēja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Aizņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Aizņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām, valūtas konvertāciju u.c., sedz Aizņēmējs.

14.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam Neizmaksāto Aizdevuma summu, visu tam pienākošos Procentu summu, Līguma noformēšanas komisiju,  aprēķinātos Līgumsodus, kā arī citus Cenrādī noteiktos maksājumus (ja tādi tikuši piemēroti).

14.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

14.4. Pēc jebkura no Vispārējo noteikumu 16.2.punktā minēto apstākļu, kas Aizdevējam dod tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma, iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Aizdevējs nosūtījis Aizņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

14.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:

14.5.1. Procentu samaksai;

14.5.2. Līguma noformēšanas komisijas vai citas Cenrādī noteiktās komisijas samaksai;

14.5.3. Aizdevuma (kredīta) summas atmaksai;

14.5.4. Līgumsoda samaksai.

15. Atbildība

15.1. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Aizdevuma summas, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.

15.2. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.

15.3. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

 

16. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana

16.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei.

16.2. Aizdevējs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

16.2.1. Aizdevums nav izmantots Līguma Pamatnoteikums noteiktajam Aizdevuma mērķim un Aizņēmējs 30 dienu laikā no Aizdevuma izsniegšanas dienas Aizdevējam nav iesniedzis Līguma Pamatnoteikumu 11.1. punktā noteiktos pierādījums par Aizdevuma izmantošanu Aizdevuma mērķim;

16.2.2. Aizņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Aizdevēja rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) dienas;

16.2.3. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no šādiem Līguma Vispārējo noteikumu punktiem: 3.2, 13.4., 13.5. vai 13.8.

16.2.4. Aizņēmējs Aizdevējam iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Aizņēmēja saistību izpildi vai Aizdevēja lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu;

16.2.5. galvinieks – juridiska persona, kas galvojis par Aizņēmēja saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Aizdevēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Aizņēmējs nav nodrošinājis citu Aizdevējam pieņemamu galvojumu;

16.2.6. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Aizņēmēja saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, kļūst maksātnespējīgs vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Aizdevēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Aizņēmējs nav nodrošinājis citu Aizdevējam pieņemamu galvojumu;

16.2.7. pret Aizņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Neizmaksātās Aizdevuma summas;

16.2.8. ja Aizņēmējs nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā starp Aizņēmēju un Aizdevēju noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma;

16.2.9. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process;

16.2.10. Aizņēmējs ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu.

16.3. Aizdevēja vienpusējas atkāpšanās gadījumā Aizņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc attiecīga Aizdevēja rēķina/paziņojuma samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Līguma izbeigšanas dienai, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Aizdevējam saskaņā ar šo Līgumu.

17. Citi noteikumi

17.1. Aizdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Aizņēmējam uz Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Aizdevuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Aizņēmējam, un to veikšanas periodi.

17.2. Aizņēmējam, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku, ir tiesības Klientu apkalpošanas centrā saņemt: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Aizdevumu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.

17.3. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi, Aizdevējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un personas identificēšanas sagatavo un uz Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi vai pasta adresi nosūta pieprasīto rakstveida informāciju. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā EUR 7 (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informācijas pieprasījuma izpildi.

17.4. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

17.5. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.

17.6. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Aizņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu pasta iestādē.

17.7. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja personas datu apstrādi, kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir kredītspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Aizdevēja Privātuma Politiku.

17.8. Aizdevējam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Aizņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru, bet gadījumā, ja Aizņēmējs nav sasniedzams, uz jebkuru citu telefona numuru, kas Aizdevējam kļuvis zināms, nosūtīt e-pasta vēstules uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Aizņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Aizņēmēju Līguma izpildes ietvaros.

17.9. Parakstot šo Līgumu Aizņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Aizdevēja Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Aizdevēja apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem.

17.10. Aizdevējs veic visu Pušu starpā veiktās distances saziņas (telefonsarunas, e-pasti, darbības Lietotāja profilā un Mājas lapā) saglabāšanu klientu apkalpošanas kvalitātes un pierādījumu saglabāšanas nolūkos. Aizņēmējs apzinās un piekrīt, ka distances saziņa var tikt izmantota tiesā, lai pieradītu Līguma, Līguma grozījumu un vienošanās noslēgšanas faktu.

17.11. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

17.12. Aizņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Aizdevēja rakstiskas piekrišanas.

17.13. Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Aizņēmējam vispirms vēršoties pie Aizdevēja ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu pārrunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības vēsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pušu darījuma attiecības, tiesības pienākumi, kas nav atrunāti Līgumā, apspriežami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Strīdu izskatīšanai tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

17.14. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Aizdevēja un viens pie Aizņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

17.15. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu vai balss telefoniju tad Līgums tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kartībā.

17.16. Ja ir veikta Aizdevuma termiņa pagarināšana, Aizņēmēja jaunais Grafiks tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē PDF faila formātā, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kartībā.

17.17. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Aizņēmējs neiebilst un apzinās Aizdevēja leģitīmo interesi un tiesību šādā gadījumā trešajām personām izpaust visu informāciju, kas izriet no Līguma. Aizņēmējs piekrīt un apzinās, ka Aizdevējam nav pienākuma informēt Aizņēmēju par Aizdevēja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām.

17.18. Aizņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Aizņēmēju, kādas ir noteiktas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Aizņēmēju par šādu cesiju.

17.19. Aizņēmējs apzinās, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Aizdevējam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Aizdevējam uz Aizdevēja kontu vai citu kontu, kas norādīts Aizdevēja paziņojumā Aizņēmējam. Papildus minētajam, Aizņēmējs apzinās, ka Aizdevējam nav pienākuma informēt Aizņēmēju par faktu, ka Aizdevējs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Aizdevējs cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, tad Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Aizdevēja paziņojumā Aizņēmējam.

17.20. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs izpaust trešajām personām šādu ar Aizņēmēju saistītu informāciju: Aizņēmēja dzimumu, dzīvesvietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi un citu ar Aizņēmēju saistītu informāciju.