Datu apstrāde

1. Par datu apstrādi saskaņā ar tam sniegto un AS “Mogo”, Mogo grupas un tās saistīto uzņēmumu Privātuma politikā iekļauto informāciju, kuru Klients ir izlasījis un sapratis pirms pieteikuma parakstīšanas. Privātuma politika ir atrodama www.renti.lvwww.mogo.lv un www.primero.lv un katrā klientu apkalpošanas vietā.

2. AS “Mogo”, Mogo grupa un ar to saistītie uzņēmumi izmanto profilēšanu analīzes veikšanai Klienta konsultēšanai un automatizētai lēmumu pieņemšanai. Vairāk informācija par profilēšanu un tajā ietverto loģiku un automatizētu lēmumu pieņemšanu Klients var uzzināt Privātuma politikā.

3. Jebkuru augstāk doto piekrišanu Klients var atsaukt (atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas), tas var prasīt piekļūt, labot, pārnest, dzēst, ja ir pamatojums, Privātuma politikā aprakstītājā kārtībā.

4. AS “Mogo”, Mogo grupa un ar to saistītajiem uzņēmumiem ir tiesības un atsevišķos gadījumos pienākums apstrādāt Klienta personas datus (vākt, glabāt, reģistrēt, ievadīt, pārsūtīt utt.), ieskaitot, bet ne tikai, nodot un saņemt personas datus un citu informāciju par Klientu no valsts iestādēm un/vai datu bāzēm, un/vai uzskaites sistēmām un/vai citiem sadarbības partneriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai balstoties uz AS “Mogo”, Mogo grupas un ar to saistīto uzņēmumu leģitīmajām interesēm, ievērojot AS “Renti”, Mogo grupas un ar to saistīto uzņēmumu Privātuma politiku un tajā aprakstītajiem mērķiem.

5. Neiesniedzot pieteikumā norādīto informāciju AS “Mogo”, Mogo grupa un ar to saistītie uzņēmumi nevarēs atbilstoši normatīvajam regulējumam izvērtēt Klienta kredītspēju, piedāvāt Klienta maksātspējai atbilstošu produktu, identificēt Klientu un noslēgt līgumu.

6. Uz Klienta piekrišanas pamata Mogo, AS "Primero Finance" un AS "Renti" var nodot Klienta personas datus (izņemot no Latvijas Bankas Kredītu reģistra iegūtos datus, kurus apstrādāt ir tiesīgs tikai AS “Primero Finance”) viens otram (izņemot no Latvijas Bankas Kredītu reģistra iegūtos datus), lai šie Mogo grupas un tās saistītie uzņēmumi izvērtētu Klienta maksātspēju un pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu ar Klientu Mogo vietā, iepriekš par to informējot Klientu. Noslēdzot līgumu ar kādu no Mogo grupas vai tās saistītajiem uzņēmumiem, tiek piemērota attiecīgā Mogo grupas vai tās saistītā uzņēmuma privātuma politika.

sales